Pravý muž

Kluci hledají holky pro zábavu. Muži hledají ženy pro život. Ondřej Štengl


Úvahy o tom, co znamená být oním pověstným pravým mužem, jsou ošemetné. Co je to vůbec mužství a lze ho nějak definovat? Existuje vůbec něco takového ze své podstaty? A pokud ano, kdy se tedy z chlapce stává muž? Potažmo kdy se z mladého muže, stane muž ryzí? Je zřejmé, že vnímání toho, co mužství je, není odvislé pouze od biologicky daného pohlaví, ale také od přítomnosti dalších specifických vlastností a z nich vyvěrajícího chování. Hovoříme o maskuliních vlastnostech.

V čem se mnoho názorů rozchází, je původ maskuliních vlastností u každého jedince a to nakolik jsou nám predispozice k jejich rozvinutí dány přirozeně. Do jaké míry do toho vstupuje výchova a společnost. Do jaké míry jsou tyto znaky, jež jsou pro mužské pokolení určující, kulturně či jinak podmíněné. Jsem zastáncem toho názoru, že svým způsobem je jedinec ovlivněn všemi těmito faktory. Avšak na základě studia, pozorování i své vlastní osobní zkušenosti jsem přesvědčen, že podstata mužství je biologicky determinována. Vytvářela se spolu s naším druhem.

Smysl vzniku těchto aspektů chování lze vysledovat u našich pravěkých předků, stejně tak jako je lze nalézt navěky zhmotněné v symbolice dávných mýtů a legend. Ostatně nalezneme je i v současných literárních a filmových příbězích. Nejsou tak jen záležitostí čistě biologickou a evoluční, nýbrž se prolínají i se spiritualitou a zasahují tak významným dílem i do člověkem vnímaného konstruktu smyslu bytí. Vycházím jak z psychologie Jungovských archetypů, které se objevují napříč různými kulturami, tak i například z evoluční psychologie, která zkoumá rozdílnost sexuálních strategií mezi pohlavími. 

Vrátím-li se k ryze maskuliním vlastnostem, o kterých budu podrobněji hovořit dále, jde o soubor charakteristik, které se primárně pojí s muži a jsou u nich zpravidla i očekávány. V tomto kontextu jsou chápány jako znaky, které přímo vyvěrají z toho, jakou úlohu muž ve společnosti zastával a k čemu je svým způsobem biologicky předurčen. K těmto vlastnostem se připojují i další atributy související s nastavením mysli a vytvářením si podmínek ve svém okolí. V širší rovině lze hovořit o maskulinní energii, či polaritě. 

Maskulinní vlastnosti a nastavení mysli

Autenticita

Jako muž bys měl žít a jednat v souladu s tím, jaký opravdu jsi.  Měl bys jednat z příma a nastavovat svou pravou tvář. Tvá slova by měla korespondovat s tvými skutky, a tvé skutky by měly pramenit z tvých vnitřních přesvědčení. Měl by ses naučit vnímat svoji osobnost. To z čeho se sestává, i to čím a jak se utváří, a čím byla utvářena. Znát své přednosti i nedostatky. Být si vědom svých potřeb, nestydět se za ně a být schopen si je naplňovat. Díky tomu pak můžeš přirozeně usilovat o to, co opravdu chceš a potřebuješ. Autenticita je pojivem mužské integrity.

Disciplína

Jako muž bys nad sebou měl udržovat kontrolu. Řídit své chování a ovládat své emoce. To neznamená, že bys měl být nějakou bezcitnou a chladnou skálou, se kterou nic nehne. Naopak, své emoce nepotlačuj a uměj je prožít ve své intenzitě, aniž by však nad tebou získávaly kontrolu. Toho dosáhneš osvojením si schopnosti stát se jejich vnějším pozorovatelem. To ti umožní udržet si odstup a vyjádřit své emoce v pravou chvíli. Tímto způsobem získáš nad sebou plnou kontrolu. Budeš klidný a vyrovnaný a budeš tak schopen nalézat řešení a být oporou i v těžkých a vypjatých životních situacích.

Vnitřní integrita

Jako muž bys měl být stabilní. Vnitřní integrita souvisí s autenticitou a disciplínou zmíněnou výše. Projevuje se odolností, spolehlivostí, nezávislostí, asertivitou a zdravým sebevědomým. Celistvý muž věří tomu, co dělá. Dodržuje a ctí své zásady. Je-li předivem vnitřní integrity muže jeho opravdovost, lze ji jen obtížně narušit. Ať už jde o vlivy vnější zahrnující různé neblahé události, či zkoušky, jenž náš počastují druzí lidé. Tak i vlivy vnitřní jakými jsou například naše pochyby. 

Životní poslání

Jako muž bys měl mít své poslání. Toto poslání jde ruku v ruce s tvým údělem a tvoří hlavní pilíř konstruktu smyslu bytí. Stojí v samotném středu tvého života. Ve reálném světě jde o celoživotní úkol, jehož uskutečňování tě bude naplňovat. Dosahuje se jej skrz plnění dílčích cílů, přičemž uplatňuješ své schopnosti, nadání a rozvíjíš tak svůj plný potenciál. 

Dychtivost někam směřovat, něco budovat a něčeho dosahovat

Muž je orientován na cíl a je hnán touhou po jeho dosažení. Tyto vlastnosti mu pomáhají naplnit vize a životní misi. Takto je mu udán směr, jímž se v životě ubírá. Vyrážej tak vstříc nástrahám a dobrodružství, které skýtá realita života. Strach z nejistoty, vzrušení z nepoznaného, přijmutí neúspěchu, uspokojení a zadostiučinění plynoucí z úspěchu, to je jen stručný výčet toho, co budeš při dosahování svých cílů zážívat.

Střet s realitou vyvolává zápolení a nutnost posouvat své možnosti a hranice. Střety bývají občas velmi tvrdé a právě proto je nutné, abys měl vnitřní integritu podpořenou sebedisciplínou. Každá dílčí interakce, je-li dobře zpracována, je začleněna do celistvosti a číní tě silnějším a odolnějším. Jde o soubor atributů, které tvoří mechanismus pohonu celého procesu, který se cyklicky opakuje a žene tě jako muže vpřed. Jde o činorodý proces muže. Je-li z nějakého důvodu tento mechanismus poškozen a  proces se zastaví, pak dochází k úpadku a ty budeš strádat.

Mentalita hojnosti

Jako muž bys měl mít ve svém životě hojnost a činit vše pro to, abys pocit dostatku zažíval. Jinými slovy, máš-li pocit, že někde nenaplňuješ svůj současný potenciál, měl bys usilovat o to, abys ses v této oblasti posunul. Díky hojnosti se muž cítí spokojený, silný a plný elánu. Tato životní energii mu pomáhá se úspěšně vypořádat s životnímí překážkami. Je palivem pro jeho konání a odráží to, jak se muž vztahuje ke světu a druhým lidem. Hojnost je nastavením mysli a netýká se jen hmotných statků, ale i emocionálního a sexuálního naplnění.

Odpovědnost za břemeno

Jako muž bys měl nést odpovědnost za břemeno, které sis na sebe uvázal. Stejně tak bys ale měl nést břemeno plynoucí z pozice tvého postavení. Nikdy  nejednej z pozice moci. Nesejde na tom, zda-li ti ta moc byla svěřena, nebo si ji sám dosáhl. Na poli dominanční, či jiné hierarchie buď vždy autoritou, která dokládá svou kompetenci. Jsi-li silnější, tak druhé ochraňuj. Jsi-li zkušenější, tak pomoz druhým růst. Čím výše jsi, tím více bys měl být odpovědný a jednat v zákonu odpovědnosti vláčeného kříže.

Porozumění a přijímutí své feminní stránky

Často opomíjenou, ale velmi důležitou úlohou je zpracování a přijetí feminního hlediska, jakožto neodmyslitelné součásti zralého mužství. Tento aspekt maskulinní sílu zjemňuje a obohacuje. Musí však být v dobré rovnováze, jinak ji dokáže rozmělnit a oslabit, což může mít negativní dopady na integritu. Feminní polarita působí na mnoha úrovních a prohlubuje tvoji intuici, empatii a celkově smysl pro cítění a estetiku. Právě díky ní lépe porozumíš pohnutkám a potřebám druhých lidí a budeš schopen zacílit svou energii proudící z tebe ven směrem k nim. Zralý muž, který rozumí své ženské podstatě, se nebojí vyjadřovat své emoce. Dokáže se plně otevřít své partnerce a přijmout ji na úrovni nerušeného proudění komunikovaných citů a potřeb.

Mužem se nerodíš, mužem se stáváš

Navzdory tomu, že jsou předpoklady k rozvinutí maskulinních vlastností přítomny již v průběhu ranných let, je potřeba je správně sytit, aby se mohli rozvinout a zdravě začlenit do osobnosti. Je potřeba mít na paměti, že absolutní synergie vzniknuvší naplněním všech výše uvedených aspektů je předobrazem idealistické persony archetypu muže. Ten je ze své podstaty nedosažitelný. Přesto bys měl usilovat o to, aby ses k němu přiblížil. Lze ho chápat jako předpis. Tvoří totiž rámec, do kterého lze dobře usazovat části mužské osobnosti a vzájemně je propojovat. Výsledkem je člověk s jednotou na nejvyšší úrovni psychologické organizace. Muž se zralou maskulinitou.

Žij spokojený, plodný a autentický život

Přestaň být hodným klukem, který se za každých okolností snaží všem vyjít vstříc. Nauč se říkat ne a začni žít podle vlastních představ a preferencí. Podílej se na vytváření hodnot, které tě baví a dávají ti smysl. 

Staň se atraktivním pro druhé pohlaví. 

Ženy jsou silně přitahovány k mužům, kteří vykazují maskuliní rysy a chování. Buď chlapem, za kterého mluví jeho činy. Neustále si nestěžuj, příliš stav věcí neverbalizuj, ale spíš demonstruj. Při řešení problémů zaujmy postoj, v němž projevíš svou rozvahu a smysl pro nalezení východiska.

Buď vzorem pro ostatní

Drž se svých zásad a buď konzistentní. Vyzrálá osobnost disponuje potenciálem stát se vzorem pro ostatní. Dobré vzory jsou nutnou podmínkou pro budování funkčních systémů a hierarchií. V roli muže je to pak na té nezákladnější úrovni otcovský vzor.

Zkrátka se staň chlapem, který jedná v souladu se svými vnitřními přesvědčeními. Buď mužem, který je tím jediným a výhradně jediným, kdo určuje rámec vlastní existence. Tedy jiní lidé neurčují to, jak se vztahuješ ke světu. Co si myslíš, co cítíš a jak jednáš. Jsi tedy primárním původcem a hybatelem, ale samozřejmě přijímáš i veškerou zodpovědnost za sebe a své činy. Vytvářej si ve svém životě hojnost, čerpej z ní pro sebe a pro ostatní.

Dokonáno jest.

Související příspěvky

Obrazové materiály použity z https://unsplash.com

Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments