Láska žen podle Red Pillu

Co je to láska? Tomu, kdo ji prožil, to vysvětlovat nemusíte, tomu, kdo ji neprožil, to nevysvětlíte. Neznámý autor


Tímto příspěvkem chci volně navázat na předchozí příspěvek týkající se popisu chování žen, tak jak ho vysvětlují Red Pill propagátoři. Konkrétně se pak budu zabývat tím, jak Red Pill definuje to, jakým způsobem ženy milují muže. Podíváme se tedy na to, jaká je láska žen podle Red Pillu a jak by se měl muž chovat, aby jí byl zahrnut.

Byl plný hodnot, byl lásky čas

Poselství, které Red Pill ideologie o schopnostech žen milovat šíří, se točí okolo nároků a podmínek. Ženy milují pragmaticky: ,,Ženy nemilují muže pro to, kdo jsou, ale pro to kým jsou. Ženy milují muže, kteří jsou užiteční a něco jim poskytují.“ [1] To se pak bolestivě střetává s láskou mužskou a její nezištnou podstatou: ,,Muži jsou idealisté, kteří jsou schopni milovat ženy bezpodmínečně a stejně tak chtějí, aby je ženy milovaly. Kdežto ženy jsou oportunistické a nejsou schopné milovat muže bezpodmínečně.“ [1]

Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze láska mateřská, tedy vztah matky k synovi: ,,Tvá matka je jediná žena, která tě kdy milovala pro to, kdo jsi, místo toho, co reprezentuješ.“ [2]

A co mohou muži ženám v tomto ohledu poskytnout? Nabídka je široká. Zahrnuje věci materiální i nehmotné, včetně základních lidských potřeb. Může jít tak o hmotné prostředky, emoce, sex, podporu nebo třeba ochranu. Jakmile žena potřebuje, nebo jen touží po něčem, čeho se jí nedostává, stává se v jejích očích muž, který jí to dokáže poskytnout hodnotným: ,,Muži musí získat status a moc, aby byli milováni; ženám a dětem stačí existovat.“ [1]

Ženy chtějí muže s vysokou hodnotou. A to je právě ten okamžik, kdy se žena zamilovává, protože se řídí aktuálními emocemi, které plynou z toho, že je pro ní takto hodnotný muž vysoce atraktivní. Navzdory tomu je láska ženy a její náklonnost i nadále řízena hypergamií. Neustále tedy byť na podvědomé úrovni zvažuje, zda-li je její aktuální výběr tou nejlepší volbou: ,,Je to právě způsob, kterým ženy milují, který deformuje jejich kapacitu pro loajalitu. Loajalitu diktovanou hypergamií, nikoliv smyslem pro čest. Machiavellistická, sebestředná a samoúčelná loajalita, ano; ušlechtilá zcela jistě ne.“ [2] Takovéto nahlížení na ženy je jedním z nejtěžších příznaků intoxikace Red Pillem.

Láska ženy se vždycky odvíjí od aktuálního kontextu.

Problém přítomného okamžiku

Red Pill tak údajně mužům přináší nekorektní pravdu o tom, že láska v podání žen není ani v přinejmenším tak ušlechtilá, jak se může zdát. Ženy nejsou ta romantická stvoření, navzdory tomu, že to o sobě samy rády tvrdí.

Už by se mohlo zdát, že ženy nejsou schopny se povznést nad materialismus. Naštěstí, nebo snad naneštěstí, žijí přítomným okamžikem, alespoň co se týká dalšího často omýlaného tvrzení: ,,Láska ženy se vždycky odvíjí od aktuálního kontextu.“ [3].

Neinvestuj do vztahu, nýbrž do sebe

Problém přítomného okamžiku souvisí naopak s mylným očekáváním mužů, kteří věří, že investice do vztahu funguje jako vklad, který koncentruje lásku a je jistinou do budoucna. Láska určitě není spořící účet. Zároveň jsou to právě vzájemné partnerské vklady, které vztah spoluvytváří a společně s přítomností klíčových aspektů jako je otevřená komunikace, spolehlivost a uznání, budují důvěru.

Výrok, že ženy jsou lhostejné k tomu, co pro ně jejich partneři v minulosti vykonali, jen zasévá další semínko pochybností a nedůvěry do mysli mužů intoxikovaných touto Red Pill smyšlenkou. Tak jako se důvěra ve vztahu postupně buduje, tak se i postupně narušuje, odmyslíme-li ty případy jako je například nevěra. Zkrátka i tento uvažovaný kontext nevzniknul znenadání v jednom okamžiku.

Nejenže tato Red Pill teze degraduje ženy na zkratkovitě jednající bytosti řídící se svými náhlými emocemi, ale vyvíjí i obrovský tlak na muže tím, že útočí na jejich pocity nedostatečnosti. Opět je tak ve hře hodnota muže a podmiňování lásky na jejím základě. Je tedy otázkou, jak budeš úspěšný, chceš-li vybudovat dlouhodobý zdravý vztah, budeš-li se řídít přístupy, které už od počátku důvěru podrývají.

Ženy nemilují muže pro to, kdo jsou, ale pro to kým jsou. Ženy milují muže, kteří jsou užiteční a něco jim poskytují.

Zúroč svou hodnotu

To, že jsi atraktivním vysoce hodnotným mužem má blahodárný účinek a posiluje lásku ženy k tobě. Jak? V první řadě hodnotný muž má na výběr a tím se stává více nezávislým. To ho osvobozuje od snah si ženu udržet tím, že jí příliš vyhovuje. Nemusí se tak bát, že by k němu žena ztratila respekt. Díky tomu ti bude věrná: ,,Ženy jsou věrné hlavně svým pocitům a emocím a věrnost mají spojenou s atraktivitou. Žena miluje chlapa a je k němu velmi přitahována. V tom případě mu bude velmi věrná, pokud se ovšem pocity změní, atraktivita poklesne tak s tím odchází i věrnost.“ [4]

Navíc jsi přitažlivým pro jiné ženy a tuto zkušenost by měla i tvá potenciální partnerka zažívat. Měla by zažívat pozitivní konkurenční úzkost, která ji bude nutit k tomu, aby se o tebe snažila. ,,Čím víc toho pro tebe holka udělá, tím víc ji na tobě bude záležet. Pokud tedy chceš, aby tě milovala, nech jí, aby se snažila.“ [5] [6] Pozor, samotná hodnota ti ale nestačí! Musíš si ji nejen udržet, ale musíš dbát na to, abys svou přítelkyni i převyšoval: ,,Jakmile začne mít tvá partnerka dojem, že je lepší než ty a že má vyšší hodnotu než ty, tak je to konec hry.“ [7]

Podtrženo, sečteno. Nesmíš ženě a vztahu dávat příliš. Žena si tebou nemá být jistá, musí se angažovat a měla by k tobě vzhlížet. Tímto zajistíš a udržíš stav, ve kterém tě žena respektuje, je k tobě přitahována a to je živná půda pro její city, potažmo lásku k tobě.

V lásce vyhrává ten, kdo miluje míň

Není náhodou, že se v Red Pill formulacích lásky opakovaně objevuje posuzování nároků, kterými se pak měří její hloubka. Na jednu stranu se tvůrci Red Pill obsahu nezdráhají líčit ženy jako značně naivní, žijící v romantických představách tzv. Disney pohádek o tom, jak vztahy fungují. Na stranu druhou pak tvrdí, že samy nejsou schopny podoby lásky, která je bezpodmínečná. Přičemž právě ta je synonymem přikrášlené romance.

Partnerská bezpodmínečná láska je totiž do jisté míry idealistický konstrukt romantismu. Jedna věc je přijímat partnera takového jaký je. Něco jiného je, vztahovat se láskyplně k partnerovi bez ohledu na to, jak se vztahuje on k nám. Zdravý partnerský vztah není bezpodmínečný, je reciproční.

Odkud se tedy bere to, že muži milují bezpodmínečně? Při sledování tohoto narativu si nelze nevšimnout značné míry zahořknutí z velkého zklamání, které muži v tomto ohledu vyjadřují. Je zřejmé, že to úzce souvisí s bezbřehostí důvěry, kterou do vztahu (žen) vložili a jenž nebyla naplněna: ,,Láska ženy se odvíjí pouze od toho, co ji muž dopřeje, nic víc. Takže pokud hledáš nejvíc falešnou bytost se kterou bys chtěl vztah, vyber si rozhodně ženu.“

To, co bývá skryto pod povrchem, jsou nevyřčená nevědomá očekávání, která pokud nejsou naplněna, vedou k obnažení dávných zranění. Tyto nároky mívají původ v nenaplněných potřebách.

Zklamání mužů, kteří očekávali, že je ženy budou milovat bezpodmínečně.

Měla by, protože to potřebuju

Pokud člověku nebyly v dětství dostatečně nasyceny jeho potřeby, má pak tendence ve svých partnerských vztazích po svém partnerovi vyžadovat bezpodmínečné naplnění toho, co mu chybí. Tyto deficity jsou spojeny s představou toho, jaký by měl partner být a co by měl správný partner dělat. I proto se scénář opakuje, protože je tím podmíněn i samotný výběr partnera. V počátcích v období seznamování se nic z toho nebývá patrné. Naopak, díky různým projekcím a přenosům může na začátku vztahu být přítomna silné puzení, někdy dokonce hraničící až s osudovostí viz Holkytida. Později, čím více se k sobě oba přibližují, se vše vyjevuje na základě zrcadlení.

Jedním z příkladů, kdy může dojít k deficitu v oblasti potřeb, je mezera v roli způsobená nepřítomností otce. Nepřítomnost partnera způsobí, že syn přebírá v určitém směru roli otce a stává se zástupnou personou pro sycení potřeb matky. Potřeby dítěte nejsou prioritizovány, což vede k jejich nenaplnění. V dospělosti takto vzniknuvší nedostatek pak může vést k vytvoření obrazu projektovaného na všechny ženy. Ty nejsou schopny bezpodmínečné lásky, potažmo žádná z partnerek nebyla schopna kompenzovat takto vzniklou mezeru.

Tolik kolik je různých příčin vzniku deficiencí v naplňování potřeb, tolik existuje různých projevů potíží, které takové chýbění způsobuje. Zasahují důležité stavební kameny ve vývoji osobnosti. Ať už jde o sebevědomí, důvěřivost, pocit jistoty a sebehodnoty, schopnost nastavit si hranice a druhým je nepřekračovat, být dostatečně ukotven nejen v sobě, ale i v životě obecně.

Navíc chybějící otec má další dalekosáhlé následky podepisující se na formování mužství. Tomu se budu věnovat někdy v budoucnu, protože souvisí i mimo jiného s tím, jak se naplňuje archetyp mužství. A jak víš Red Pill s archetypem maskulinity v podobě idealistického pravého muže tzv. Alfa muže operuje.

Deficit v oblasti potřeb může vést ke vztahům, ve kterých muži po ženách chtějí bezpodmínečné naplnění.

Chovej se tak, abys dostal to, co chceš

Muž s Alfa mindsetem má reprezentovat etalon nezávislosti a mužské síly. Žádoucí modelové chování Alfy se honosí prosazováním svobody v rozhodování a striktně zamítá jakoukoliv snahu o omezování. To je v přímém rozporu s doporučovanými přístupy týkajícími se udržování vztahů, ve kterých se objevují sklony ke kontrole. Za tím vším mohou stát právě historické emoce nenaplnění a na to navazující strach z nepřijetí, stud apod. Zdrojem tendencí k takovému chování je pak vlastní nejistota a absence sebelásky. Přítomná je tak skrytá, či nepřímá kontrola, která má zamezit nežádoucímu chování, případně se objevuje citový odstup.

V obecné rovině je pak kladen důraz na to, že emoce mohou být problematické a je potřeba nad nimi mít kontrolu. I to je jeden z důvodů, proč se v Red Pill praktikách objevují snahy vztahy ovládat a řídit. V extrémních případech dokonce může dojít i na užívání manipulativních technik, jejíž cílem je utužování poddajnosti. To vše dle tvrzení proto, aby byla nastolena ta správná dynamika, ve které se však žena stává objektem pro naplňováním potřeb muže. Ženiny potřeby jsou pak naplňovány z principu, nebo podle toho, jak se chová: ,,Když se žena chová dobře, zkrátka podle nějakých pravidel, tak jí odmění tím, že s ní tráví čas.“ [8]

Jde o dynamiku, kde se z osobních preferencí stávají mocí vynucovaná pravidla, která slouží k sobeckému uspokojování žádostivosti muže. Vztahy jsou pak vytvářeny primárně za tímto účelem. Žena by měla být jen příjemným doplňkem v životě muže. Tou hlavní potřebou, kterou naplňuje, je sex. Nebýt sexuální touhy, vztahy by skoro pozbývaly smyslu: ,,Muži, kteří by nepociťovali tu sexuální touhu by pravděpodobně vyřešili většinu nebo všechny své potřeby efektivněji, rychleji, snadněji a laciněji s jinými chlapy.“ [9] To povrzuje i jeden z komentujících: ,,Stejně nechápu proč chcete všichni ženskou na vážný vztah. Však to je jak bydlet s mladší kopií své matky, který vám dá občas zašukat.“

Láska neubližuje, pro lásku se netrpí ani se neobětuje.

Když hodnota neplatí, lásku zapřáhni do opratí

Podle Red Pillu všechny ženy hledají někoho, kdo je převyšuje a ke komu mohou vzhlížet. Taková tvrzení mohou být nebezpečná a mohou pak sloužit coby alibi pro ospravedlňování nevhodného chování. Přílišná dominance jednoho z partnerů vede k asymetrickému vztahu, který pak naplňuje atributy vztahu toxického:

 • Nerovnováha moci – Dominantní partner vždy rozhoduje o důležitých aspektech vztahu (viz rámec vztahu).
 • Nedostatek kompromisu – Potřeby a názory partnera nejsou brány v úvahu. O jejich relevantnosti rozhoduje dominantní partner.
 • Nedostatek empatie – Prožívání partnera je zlehčováno, nebo ignorováno. Kontrolující partner vyhodnocuje oprávněnost prožívání druhého, tj. zda-li má důvod se takto cítit.
 • Nedostatek respektu – Dominance jednoho partnera často znamená nedostatek respektu k protějšku. Říkání si o své potřeby, nastavování hranic podřízeného partnera mohou být interpretovány jako disrespekt.
 • Potlačování individuality – Partner potlačuje své vlastní zájmy a potřeby, aby se přizpůsobil preferencím dominantního partnera.

V kombinaci s dalšími negativními rysy osobnosti jako je machiavellismus nebo narcistická strukturu osobnosti, může jít až o chorobné chování hraničí se zneužíváním. Proklamované opakované vracení se žen zpět do vztahu s Alfou, tak nemusí nutně indikovat vysokou kvalitu muže, ale může naplňovat cyklus zneužívání ve fázích discard a hoovering.

Takové už ženy jsou

Problém usuzování z osobní zkušenosti na celou populaci se nevyhnul ani rozbrojím mezi pohlavími. Spíš naopak, v tomto ohledu jde o velmi živý a populární diskurz. To jaké ženy a muži jsou a jací by správně měli být. Jednak se lišíme biologicky, ale velké rozdíly v chování u nás nastávají i vlivem rozdílné výchovy a přístupu. To vede k rozličným interpretacím o nezpochybnitelné podstatě mužství a ženství, o jejich daných rolích, energiích, apod.

Red Pill nečiní nic jiného, než že si pro vysvětlení určitého chování bere jako rukojmí vysvětlení, které zapadá do subjektivní zkušenosti mužů a tím jej činí v jejich očích platným. Podporu a prohlubuje tak sdílený bias vytvořený na základě individuálních interakcí s několika málo ženami. K argumentaci si vypůjčuje validní fakta, ale jiná nehodící se ignoruje. Případně s nimi pracuje tak, aby seděly do celkového konceptu. Závěry prezentované jako objektivní pravda, pak působí věrohodně a smysluplně, přestože jsou postaveny na generalizacích a obrovské míře zjednodušování. Příkladem toho budiž právě sexuální strategie žen a z ní odvozená podoba náklonnosti žen k mužskému pokolení. Možné faktory vedoucí k přesvědčení, že ženy nejsou schopny nezištné lásky jsou:

 • nízká sebedůvěra a absence sebelásky
 • nenaplněné potřeby z dětství a nevyřešená traumata
 • konfirmační zkreslení a z něj plynoucí přesvědčení o chování všech žen
 • chybějící zkušenost se vzájemnými zdravými projevy partnerské lásky

Výběr partnera a vztahování se k němu je multifaktorovou záležitostí. Roli hrají nejen evoluční mechanismy, ale i osobní preference, nevědomé procesy, kulturní a sociální zvyklosti atd. Zkoumáním takto komplexních jevů se zabývá množství různých odvětví od kognitivní a behaviorální psychologie, vývojové a psychodynamické psychologie, dále sociologie, antropologie a mohl bych pokračovat, protože uvedený výčet není zdaleka vyčerpávající.

Výběr partnera je komplexní proces, který Red Pill redukuje na strategická rozhodnutí řízené evolucí.

Láska žen jako důsledek tvých činů

Odvážná jsou i zobecněná prohlášení o lásce jako takové, jelikož i ta je mnohoaspektovým fenoménem. Lze na ní pohlížet z různých perspektiv, které odhalují, že nejde jen o pouhou lidskou emoci, byť hlubokou a fascinující. V souvislosti se vztahovostí lze na lásku pohlížet i jako na dovednost. Tady vidím zásadní rozpor v tom, jak popularizátoři Red Pillu k lásce přistupují. Red Pilleři se snaží mužům podsunout myšlenku, že ženy je budou milovat podle toho jakou mají hodnotu. To jednak podvědomě útočí na jejich (ne)dostatečnost a jednak jim to dává falešnou naději a pomyslnou kontrolu nad něčím, co není v jejich moci a tím je vztahovost druhého člověka (ženy).

Je celkem tristní, že se Red Pill řadí mezi oblast mužského seberozvoje, který má mužům pomáhat se vztahovými problémy, přičemž téměř vůbec nepracuje s tématy, které do funkčnosti vztahů promlouvají nejvíce. Namísto toho, aby se zabýval vnitřními obsahy, sebereflexí, komunikací, tolerancí či empatií, řeší to, jaké ženy jsou. Kolem toho staví všemožné konstrukce a obrací proces osobnostního růstu naruby.

Základem pro zdravé vztahy totiž není vybudovaná hodnota, ale vyzrálá persona. Jen na dospělé osobnosti může vyrůst zralá maskulinita a takový chlap buduje hodnoty, jelikož se chce jako každá plně integrovaná bytost rozvíjet a seberealizovat.

Dokonáno jest!

Použité zdroje

[1] ONDREJSTYLE (2022). Jaké muže ženy milují. In: https://www.youtube.com, 2022-09-15 [online; cit. 2022-09-15]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=RuPCfXzg72s
[2] THE RED PILL (2015). Padesát odstínů rudé. In: https://www.theredpill.cz, 2015-07-18 [online; cit. 2015-07-18]. Dostupné z: http://www.theredpill.cz/Padesat-odstinu-rude-1
[3] ANDROVERSMUS (2024). Holka není jako banka a tvé dobré skutky se nikde neukládají. In: https://www.instagram.com, 2024-05-01 [online; cit. 2024-05-01]. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/C6bMCRRrgNj/
[4] LOVCŮV DENÍK (2022). Věrnost – holka ji chápe jinak než ty. In: https://www.youtube.com, 2024-01-17 [online; cit. 2024-01-17]. Dostupné z: https://www.youtube.com/shorts/lTij48jodHw
[5] ANDROVERSMUS (2024). Čím víc se snažíš, tím menší cenu to bude mít. In: https://www.instagram.com, 2024-05-24 [online; cit. 2024-05-24]. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/C7WXbF9sj4b/
[6] ANDROVERSMUS (2024). Pokud chceš ztratit její důvěru, respekt a nakonec i lásku, dělej stejné chyby. In: https://www.instagram.com, 2024-06-05 [online; cit. 2024-06-05]. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/C71QbjsMqct/
[7] ANDROVERSMUS (2024). Nejrychlejší způsob, jak si zajistit ztrátu její lásky a touhy? Udělat všechno, co chce. In: https://www.instagram.com, 2024-23-05 [online; cit. 2024-23-05]. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/C7UAVr3iBWz/
[8] LOVCŮV DENÍK (2022). Nelíbí se ti její chování? In: https://www.youtube.com, 2022-01-16 [online; cit. 2022-01-16]. Dostupné z: https://youtu.be/M8b-f0-bVNY?si=A3HfjNhUQJMKc3R6&t=264
[9] LOVCŮV DENÍK (2024). 3 Způsoby pýcha brání ženám ve štěstí. In: https://www.youtube.com, 2024-01-23 [online; cit. 2024-01-23]. Dostupné z: https://www.youtube.com/live/9-e0TXYD-PM?si=EJnObXWjy4InA1-u&t=2267
[10] GORNEAU, Guy. Chybějící otec, chybující syn. Jan. Praha: Portál 2012. ISBN: 978-80-262-0075-8
[11] GARFIELD, Robert. Mužský kód – klíč k mužským emocím. Praha: Portál 2017. ISBN: 978-80-262-1253-9
[12] MOORE, Robert. GILLETTE, Douglas. Král, Válečník, Kouzelník, Milovník. Praha: Portál 2015. ISBN: 978-80-262-0781-8.

Podmiňovala žena někdy lásku k tobě? Napiš mi: info@mindtuber.cz
Zapoj se do diskuze v komentářích: pravidla diskuze

Související příspěvky

Obrazové materiály použity z https://unsplash.com

Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
23 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Felix

Můj vlastní seberozvoj mi dal v posledním roce poznat jiné subjektivní zkušenosti, než jsem měl dosud:

 1. že mě moje žena hluboce miluje víc, než bych si kdy myslel.
 2. že mne nemiluje pro to, co jsem udělal, jaké mám zdroje a blablablaredpill. Ale spíš „“za to,““ (dvojité uvozovky) jak jsem já sám sebou. Co jsem ochoten sobě a okolí přiznat. Neimponuje jí, jak jsem na sobě zapracoval, líbí se ji, že mě to dál baví. (Že se ženám líbí víc mužský zápal pro něco, než reálné výsledky a výdělky opakuje ve svých knihách i David Deida.)
 3. že mne mají fakt rády i mnohé mé kamarádky i ty s tantrickými benefity. Dají mi toho ze sebe dost a vlastně za to nic nechtějí. Buďto se z žen kolem mě najednou staly víly a jsou úplně jiné, než bývaly za mých mladých let, nebo se změnilo něco ve mě samém? Na co by sis vsadil, Midtubere?

Z kolegyní na různých terapiích leze naprosto nepřímo a nevyřčeně následující:

 1. že v ženské nespokojenosti/nevěrách/nepříjemnosti/požadavcích vylézají jejich vlastní démoni a vlastní nezpracovaná témata.
 2. Část „takové už ženy jsou“ chování nějak souvisí s transgeneračními přenosy. „Ječím na svého chlapa, protože moje máma/bába/prabába na svého partnera takto ječela. Není to logické, protože ty se nechováš jako ten její tehdy. Ale dělám to i já a netuším proč.“
 3. Velká většina žen byla někdy přiznásilněna, opakovaně nucena, či aspoň přemlouvána. Případně svolila k transakční intimitě, navzdory svým pocitům. I to se prodílí na rezervovanosti/nezřízenosti v této oblasti.
 4. že ženy jsou muži opakovaně ovládány, vydírány. Ženy mnohdy schválně trpí pro dobro dětí, pro udržení vztahu, potlačují sebe.

Všechno tohle vede u žen k výbuchům emocí, k rozchodům a rozvodům, k nevěrám, ke hledání někoho „kdo mě bude mít konečně opravdu rád.“ a „Kdo bude hodnej na mě i na děti.“ Peněženky, hodnoty a postavení za tím jsou jen hyperkonstrukty egoistické mysli. Jsou to pěkné ozdoby, když je máš. Teď ještě, aby jimi byla ověnčena ta PERSONA. A nebo jen další egomaniakální usmrkanec.

Benito

Koukněte na ten článek. Ten týpek mi úplně mluví z duše, přesně stejně to vnímám já. Máme to my chlapi asi mnohem těžší to seznamování co? Nakonec to uzavírá že asi ta ulice bude na seznamování nejlepší. Třeba se dá na pickup? 😀

https://medium.seznam.cz/clanek/onca-tinder-ocima-muze-zeny-si-tu-casto-jen-honi-ego-seznamit-se-ani-nechteji-67739

Jana

vždy mě pozitivně fascinuje, jak máš vhled do obou pohlaví. Přesně tak, ženy mají mnoho mínusů v životě (paygap, kariérní sešup na mateřské, risk po všech stránkách při mateřství..,jsou slabší tedy vystaveny více násilí, jsou více obětmi tresných činnů- to je statistika a né moje vyplakávání…), zvláště pokud se nenarodí jako klasická kráska. Myslím, že všichni muži chtějí ty top krasavice a ty jsou logicky a zvláště v nějakém věku hodně zavaleny zájmem ze strany mužů. Když jí napíše zaměnitelný muž s tím předchozím, tak je jasné, že si dotyčný, který u ní neuspěje myslí, že ženy to mají jednoduché a chodí jí spoustu žádostí.

Benito

Hele já mám podobný problém jako autor článku. Cvičím, starám se o sebe, o vzhled, jezdím v Bavoráku, hezky se oblékám, cestuju, mám práci, i peníze celkem a bude mi za tři týdny 40 a přesto jsem pořád sám. Na Tindru či Badoo mám minimum shod a když už tak ženské o deset let starší. Nakonec se mi stejně nepodaří žádnou vytáhnout na rande, buď přestane psát anebo nemá nikdy čas. V reálu na mě ženy při pokusu seznámit působí jako ledové královny, odtažitě… Nechci být pořád sám a single. Zkusím ještě asi Kodex co teď vydali DE, třeba mi to pomůže.

Benito

Já nemám zas nějaké nároky, jen prostě nechci být od žen pořád odpalkován, cítit u žen nezájem a ignore či končit jako věčný kamarád, nemít žádný sexuální ani vztahový život a být pořád single a sám. Když zároveň vidíš jak všeci chlapi okolo s holkama chodí, randi, flirtuji a ty furt sám. Myslíš že chci moc, že to nemám řešit a kdo mi s tím pomůže? Chci najít ženu a mít fajn vztah a jednou manželství a ještě potomka no. Říkám vzhledově vypadám dobře, sportuju, cestuju, zajištěný jsem, nechlastam, ale prostě to s holkama neumím, neumím to na holky, neumím je zaujmout a tak no. Myslíš že psychoterapie mě s tím pomůže či mě to naučí?

Jana

přijde mi, že se příliš soustředíš na to nebýt sám a nějak můžeš vysílat nějaké zoufalé signály, o kterých ani nevíš. Ženské to může odradit. Není to výtka, každý máme něco. Já třeba to, že v sobě nemám stejnak uklizeno u jednoho člověka, nejsem ta, která by chlapa pronásledovala, to ani náhodou. Naopak se chci od toho odpoutat a vždy se mi to v minulosti podařilo. Jenže je tu jeden, který mě sice nechce, ale někdy se ozve. Jednou jsem nereagovala a říkala jsem si, že to už pochopí, že už se neuvidíme. ( není problém, že bych ho nechtěla, ale on opravdu nic nenabízí, ani nejmenší minimum..), přesto se zase, i po mé nereakci ozve. A já jsem naštvaná, že jsem reagovala, sice jsme se nesetkali, ale stejnak to ve mě hlodá, že nejsem tak dostatečně silná, že se mi nepodaří podruhé zopakovat nereakci a nedokážu udělat ten absolutní krok, že já to definitivně ukončím (osud mě pokouší a tlačí k tomu, abych se za sebe postavila). Ale ani to není asi problém, spíš v tom, že stejnak podvědomě čekám a on se právě neozývá. A point je v tom, že už mi to přijde jako psychická nemoc, nějaká forma invalidity a je mi to až nepříjemné, ale někdy mi to přijde jako prokletí (i když na ezokraviny nevěřím). Prostě v sobě máme každý něco, co nám brání navázat normální vztah.. A kdo ví, zda tvoje neúspěchy nezrcadlí něco jiného a to, že vlastně ani vztah nechceš. Já si připadám jako mezi mlýnskými kameny – jednou stranou ho nikdy nechci vidět a druhou stranou mi při pomyšlení na toto je trochu úzko. Už nevím, co mám udělat, abych se obou těchto protichůdných pocitů zbavila.

Benito

Jo Mindtubere, co znamená když se ti dycky nějaká žena líbí a buď řekne že není chemie anebo skončíš jako “ jen kamarád“? Mám ještě více cvičit a vysekat se, ještě dražší a hezčí hadry, dražší lepší Barber, parfém nebo jak ovlivnit tu chemii, aby u těch žen byla? Jak to vidíš ty, tu chemii. Zvlášť když se ti to že není chemie stává velmi často. Díky.

Felix

Benito,
nezlob se kámo za mou upřímnost. Zdá se mi z tvých příspěvků zde, že nám všem píšeš v čem je zakopaný single pes. A není to v bavoráku, v holiči, v pekáči buchet, ani v košili. Píšeš tu docela jasně, že to strašně moc chceš. Strašně moc chceš nebejt single. Kdo má takovou hladovou díru po vztahu, či lásce, chová se jinak, než někdo přiměřeně spokojený, smířený.
Ptáš se: „kdo mi s tím pomůže?“ Jestli chceš vyloženě slyšet jen názor a případně i nějakou tu nepříjemnou radu, tak jsem tomu otevřený.
Přijel bys?

Benito

Ono je to těžké aby ti nevadilo nebýt single, když seš single celé roky v podstatě. Chybí ti láska, vztah, samozřejmě i ten sex. 😀 Kord když vidíš kolem samé zamilované páry a ty pořád všude chodíš sám. Anebo jdeš v létě někde do společnosti a tolik hezkých žen všude kolem že si můžeš hlavu vykroutit, koukáš na ně jak hladový pes protože žiješ pořád v celibátu a ta příroda se prostě ozývá a ty pořád nic. Jasan, díky za rady, jsem pro.

Andy

Ahojky Benito 😊
mě k tomu, co píšeš napadá to, že je podle mě hrozně důležitý s jakou tu ženu oslovuješ. Jestli se ti už v ten moment honí hlavou, že to zas stejně nedopadne, tak ona to ta ženská z tebe prostě vycítí.

Je mi jasný, že je fakt těžký se oprostit od fixace na vztah a brát to s lehkostí, ale ono to asi moc jinak nejde.

A v tomto randícím prostředí, jaký jsme si vytvořili je to celý fakt opruz, i pro holky.. 😇

Držím palce, ať se brzy objeví fajn holka 😊

Jana

co se týče těch poznatků od Felixe, tak ty jsou dost trefné, až mě to u chlapa fakt překvapuje. Opravdu to tak je. Líbí se mi, Felix říká, že fakt ho žena nemiluje kvůli swot analýze redpill blbostí, ale protože prostě ho miluje. Ty kecy o statusech, mindsetech.., prostě je to jednodušší, buď láska a je a nebo není. Za mě asi je pravda, že záleží na tom, jak se žena s mužem cítí. A i s tím, že mladší žena je přitažlivá nejen, že je logicky mládím atraktivní, ale ještě mnoho neví a je tvárná, nemá tolik své názory atd…Vidím to na sobě, s přibývajícím věkem je pro mě těžší i třebas ve správném chlapovi (tedy viděno obecnou optikou, že je to slušný chlap, prostě normální), ale pak je tam nějaký názor či něco, co pro mnoho jiných je zase ok, tak mě to vadí a nedokážu se na něj podívat jinak než na kamaráda. Tedy abych z toho vydolovala nějaký point- ta nepřesná definice alfy. Každá žena má svoji představu, co je pro ni důležité a pro co se do chlapa zamiluje. Někdo může být zdánlivě obecně v očích redpillu“ superalfa“, ale najde se ženská, která to tak vidět nebude a zase naopak. A ten popis add) 3,4 to je asi to nejhorší, co se může ženě stát a to se pak nedivím, že ženy jsou uzlíčky neštěstí. Ale co se mi nějak hnusí a vlastně ani nevím proč, protože to není nijak překvapivé či odsouzeníhodné. Ale uvedu příklad kamarád ( ano někdo ,kdo by mě bral, ale prostě u mě tam nic není a nebude ). Ten teda má názor, že manželství je tak trochu jako obchod- muž se stará a žena poskytuje sex. Jako když tohle slyším, tak se mi zvedá kýbl ( a říkám si, že raději pletení a 10 koček než takové manželství :-D). Vadí mi, že ve mě chce vidět něco, co nikdy nebudu a nechci být. Já člověk, který je hodně volný a myslím, že ani já nijak lidi neomezuji. Nějaké vnucování toho pohledu, že na to logicky jednou přijdu… Nijak netoužím s ním trávit čas a vždy si vzpomenu na toho, koho se mi nepodařilo úplně vymazat z mysli. Jak jsem moc chtěla, aby se choval trochu jinak, aspoň trochu víc se mnou chtěl trávit čas, tak jak by mi u někoho stačilo základní minimum a druhou stranu nechci vůbec nic od někoho, kdo by mi poskytl mnohem víc. A právě to si říkám, nelze nikoho nutit, prosit, dolézat, logicky argumentovat. Ten dotyčný mě tak nevidí jako já jeho, má tak jako já jiné preference (a nebo „citovou impotenci“ či jak si to pro sebe nazývá). Takže sama, co cítím, se snažím aplikovat na sobě a brát v potaz, že já nejsem ta, u které změní své jednání, protože jednoduše není z jeho pohledu proč ( to že jeho preference jsou možná né tolik v uvozovkách morální, tak neznamená, že to mám nějak odsuzovat, protože já sama nechci, aby mi vymlouval moje preference), tak jako já nedokážu chtít být s člověkem, kterého když nevidím, tak je mi to úplně jedno. Nemohu to chtít ani po něm. A to je to co chci říct závěrem, že dost může pomoci si jednání svoje k někomu zrcadlit obráceně. Jak bych se cítila, kdyby někdo chtěl něco, co nechci a nebo neumím poskytnout. Ale na jednu věc by mi mohl odpovědět někdo z pánů. Proč se nakonec vždy ozval, a to i přes to, že jsem na zprávu nereagovala. Nejdříve po 6ti měsících a pak za 2 měsíce. Chlap, který řečeno redpill roztáčí talíře a tedy není problém nějakou zblbnout a nebo i mít flirtík s vdanou/zadanou (myslím to tak, že opravdu to není zoufalec, který musí loudit u té nejposlednější možnosti :-D), podotýkám, že já vůbec nepíšu a ani se nepídím.

Jana

Máš na mysli ty muže, kteří jsou logicky zaměření a prostě chtějí si u své crush vyargumentovat, že oni jsou přece ti vhodní… ? A nebo ti, kam spadá zase můj crush, který utvořen z nějaké směsice zklamání a loveckého instinktu, kdy ho nejvíce baví lovit kořist, ale i to se pak z nějakého důvodu vracet jako seriový vrah k mrtvole, kterou kamsi zakopal a zkoušet, zda jsou zadní vrátka ještě pořád přiotevřená. 😀 Taky jsem přemýšlela, že se mě to opravdu nepříjemně drží, nikdy mi to tak dlouho netrvalo zapomenout. No je to už měsíc, co se mi ozval a říká se, že jakákoliv závislost (alkohol, cigarety, drogy, jídlo….i osoba, na které jsem závislí) tak je potřeba vydržet aspoň měsíc abstineneci, že to pak povolí..a jediná pomoc je tyto špatné závislosti vyměnit za zdravé závislosti, třeba cvičení atd. Ale obecně u mě je to spíš tím, že i když respektuju jeho rozhodnutí, tak sama to uzavřené nemám. Paradoxně by mi pomohlo, kdyby se oženil, nebo kdybych fakt viděla, že žere jinou ženskou, že to s ní myslí vážně (tak určo nějaké točí, ale spíš to dopadně jako vždycky, že zase dotyčná objeví, jaký ve skutečnosti je a začne asi hysterická smyčka uhánění a výčitek …, pak se asi ozve mě …, začarovaný kruh i pro něj), že by to nějak férově ukončil. Teoreticky to vím, svým způsobem se to snažím i dodržovat. Ale viděla jsem jeden stream s psycholožkou a tam nějak popsala onenitis(holkytida/klukytida), že bez teto“konkrétní“ drogy ( i když nám škodí) nám život připadá nudný, bez serotinu, příliv dopaminu, energie a to jsem zažívala a pak realita sešup dolů.Mám asi pevnější vůli než jiní závisláci, ti hledají nějaké záminky pro to se ozvat, já se aspoň neozývám. Proto je potřeba, kdo trpí tímto,tak hnedka tu chuť na „cigaretu“ zaplnit něčím jiným pozitivním – sportem atd. Po čase vymizí chuť na cigaretu, i závislost na té osobě. A třeba u mě je potřeba asi víc jak rok, u každého je to individuální.

Jana

ano, přesně tak. Ten kamarád má prostě romantické představy o důležitosti manželství, protože má vzor ve svých rodičích a některým názory mě štve, třeba to, že je proti svazku -manželství gaypárů a mě tohle sejří. Myslím, že dva lidi, kteří se mají rádi, tak mají mít stejné právo jako muž a žena. Je to už měsíc, co se mi „onenitis“ ozval a asi něco na tom měsíci abstinenci bude, protože takové to stýskání polevilo, jsem normalizovanější, mám víc chuť do svých“ projektů“, intenzita myšlení na něj se snížila. Onenitis- jj zapadlo tam víc z mého pohledu pro mě přitažlivých věcí, ale zároveň on opravdu není někdo, kvůli komu by mě mělo mrzet to, že s ním nejsem, je to sobecký prospěchář a ve mě se to míchá, že i přes to, že tohle vše o něm vím, tak je to pro mě silné. Asi je toto jádro pudla, že tohle si nějak nedokážu odpustit, něco, co je mi asi i mě na podvědomé úrovni skryto. A zároveň to, jak jsem psala, že on ty ženské fakt tahá za fusekli a ony po tom čase zjistí, co je ten charismatický týpek zač, ale už jsou namotané, takže jak jsem popisovala dříve- tu úzkostnou citovou vazbu, kterou my mnohé ženy máme ( já ji jen dovedně skrývám) a vyhýbavou citovou vazbu u něj a takto jede podle mě v kruhách. Jak radí Lovec, roztáčet talíře… tak on jich má takto roztočeno víc (nějaké se ozvou samy, některým se ozve on- vše vychytralé, žádné vazby – sem tam zkouší, kdo bude ochoten mu poskytnout sex..) a do toho má svoje koníčky.., podle mě z toho i energeticky žije (vyzrál nad tím.., je chtěný a zároveň k žádné necítí nějakou připoutanost -možná kdysi mu nějaká taková ublížila a nebo prostě jen takový je. A navíc stejnak čeká na tu ex, protože (a to se mi nelíbí, ne že bych na ni žárlila ve smyslu, že ji miluje a dal ji přednost, to zaplat „pánbu“ tuhle psychickou poruchu nemám a jsem s tím, že dá přednost jiné ženě v pohodě) ale jak už jsem psala, že za tím je majetek její rodiny ( a já si říkám: „sakra to už ti není dost, proč jsi k němu namotaná, to je přece ta věc, co je ti na něm bytostně odporná, protože sama ho přece nechceš kvůli domnělým finančním výhodám (žádné nejsou 😀 )
Ano, holkytida/klukytida funguje spíš na principu náhodnosti, jsou tam nějaké prvky, které když jsou pohromadě, tak sepnou tu zamilovanost- či závislost. Ale paradoxně si přeju spíš a vlastně mu to přeju, aby se našla žena, do které se zamiluje a nebude už nikdy mě kontaktovat. Zní to divně, ale nikdy mě nenapadlo, že může existovat ještě horší verze /situace toho, že tě nechce chlap, kterého miluješ, ale to že tě sice nechce, ale přesto úplně na pokoji tě taky nenechá.

Felix

Jani, vím od více žen, že nejednomu proutníkovi vrtá v hlavě žena, která mu odolává. Je to docela typické chování.

Onen muž, o něm ž píšeš, zřejmě dost dobře cítí chemii mezi vámi. Nějaká tam přeci je, jednostranná, slaběji i z druhé strany. Nemůže uvěřit tomu, že Tě ani nezískal, ani mu nepíšeš.
Tohle ho dost přitahuje. Přitahuje ho tvé sebeovládání. To, jak si jiná, narozdíl od žen, které mu pravidelně padají do postýlky, pak na něj zkoušejí nějaké manipulace, nebo mu žerou ty jeho.

Vlastně bych řekl, že takto fungují lidé až typicky. Líbí se nám jedinci silní svou vůlí. I jako přátelé jsou fajn. Jako partneři by byli zajímaví.
Jako milenci na jednu noc, to by byla výzva!

Jana

Myslím, že jsi to pospal naprosto trefně. Ale s tou chemii z jeho strany bych to moc nepřeceňovala..Byla jsem v určitých věcech pro něj v poho, protože moji velkorysost zneužil- netlačila jsem na vztah, neuháněla a vlastně nijak neprostestovala, když mě vypoklonkovával z bytu, protože prostě on měl splněno a já nemůžu nic požadovat, když spolu přece nechodíme. A vlastně jsem si říkala, že jednou se přestane ozývat, protože někoho potká s kým bude chtít být.., když jsem vystrčila drápky, tak se stáhl na měsíce a pak se po půl roce ozval, nereagovala jsem, říkala jsem si, tak jsi to pochopil.. A ejhle za dva měsíce znova jako by se nechumelilo, jako by bylo normální se jen tak ozvat a ptát se, zda někoho nemám (setkat jsem se nechtěla).. a pak se zase odmlčet. V tuhle dobu se nejspíš věnuje novému objevu či staronovému … to je jedno. Jen se bojím, že s jeho povahou je to zase dost dočasné, ledaže by i jeho karma potrestala onenitis :-D. No on to má v pohodě, kdyby se takto chovala ženská jako on, tak už je zabitá či ob den na gynekologii, včetně totální k.o. pověsti- rádodajky.. No point je, že ta přitažlivost a nechuť poznávat jiné muže je mi fakt nepříjemná, spíš tedy myšlenky na něj jsou pro mě osiny v pr., přesto to kvůli té přitažlivosti vůči němu trvá dýl se od něj odprostit. Ale už se mi k němu nechce přibližovat. Sice je to divný, ale prostě už nechci být v té nepříjemné situaci, kdy on je nad věcí a je mu jedno, že mě neuvidí a já to cítím opačně. Divný pocit jako plavat v místě, kde se střetávají dva opačné proudy – nelze jít ani dovnitř ani ven. Asi jsem docela ubohá,vid? Přitahovaná k člověku, který se mi libí, baví mě i na poli humoru a mám si s ním co říct, ale jsme rozdílní v hodnotách.. , „libí se“ mi jak Lovec omílá hypergamii žen, ale tady je to u nás absolutně obráceně. 😀 Proto si myslím, že ty jeho nastudované poučky neplatí.., na mnohem lepšího chlapa – bych zapomněla a vůbec ho nehodnotím na základě – musí být úspěšný, mít peníze, auto, postavení a bla bla …,ale ano zase někdy vidíš velmi ošklivého chlapa i hloupého, ale má fakt pěknou ženu, ten dotyčný je bohatý… A říkám si, že asi pro 80 % žen budou asi prachy fakt důležitý, protože si to nedokážu takovou volbu vysvětlit… Proto i u něj ten aspekt toho, že ještě někde ho čeká někdo o dost výhodnější , z nějaké výhodné rodiny a nebo nakonec se zase po x té vrátí bejvalka z rodiny zbohatlíků..( a tam zase narazí na to, že taková po něm chce nemožné…) Pro ženy i muže někdy ty prachy jsou fakt hodně důležité.