Podobenství žen v Red Pill komunitě

Ženami se nerodíme, ženami se stáváme. Simone de Beauvoir


V tomto příspěvku se podívám blíž na to, jak může škodit pohled mužů na ženy, nahlíží-li na ně skrz optiku běžných stereotypů, ale třeba i evoluční psychologie. Tedy pohledem, jakým je na ženy často nazíráno v kontextu Red Pill úvah zaobírajících se přirozenou povahou žen.

Tento pohled, velmi často ohnutý pro účely vysvětlení určitého společenského chování, totiž nebere v úvahu všechny další vrstvy, jenž tvoří osobnost člověka a na jeho chování se zásadním způsobem také podílí. Nejde tak o pohled ryzí, který je fakticky vypovídající,  přestože to mohou mnohá Red Pill vyjádření tvrdit. 

Naopak, jde o pozorování pouhého zlomku většího a komplexního celku jakým lidská bytost je. Toto pohlížení na ženy tak nejenže svádí muže k jejich zkreslenému hodnocení, ale také jim ubírá možnost ženy vidět v jejich úplnosti. Tedy jako lidské bytosti prožívající svůj vlastní příběh, ve kterém se potýkají s nástrahami života jako každý jiný.

V neposlední řadě toto nazírání může vyvíjet i obrovský tlak na tvůj pocit dostatečnosti. A to při snaze dosáhnout na obraz ideálu muže, který svými schopnostmi potírá všechna úskalí, která mu naturel žen nastražil do cesty. Namísto přijmutí skutečnosti, že vrtochy druhých vycházející z jejich vlastních neurovnaných záležitostí nejsou v našich rukách a o jejich řešení se musí zapříčinit především oni sami. A to platí pro jakýkoliv mezilidský vztah.

Ženy jako otroci svých pohnutek

Mezi tendeční sklony patří nahlížet na ženy jako na neuvědomělá stvoření, jejichž vůle je řízena nevědomými pohnutkami. Za jejich motivacemi tak stojí pocity, což má vést k jejich chování, kterému mnohdy samy nerozumí. To se v pojetí Red Pill maximalismu manifestuje do podoby žen, které jsou:

  • iracionálně (emocionálně) smýšlející a jednající
  • oportunisticky milující
  • nekontrolovatelně řízené hypergamií
  • nepředvídatelné (tím i potenciálně nebezpečné)
  • nepřímo komunikující

Toto vnímání žen navíc posilují osobní negativní zkušenosti obvykle formované selháními ve vztazích, či v oblasti komunikace a seznamování se s opačným pohlavím. Ostatně i to je realita mnoha mužů přicházejících do Manosféry, kde se s tímto Red Pill pohledem střetnou poprvé. Z tohoto pohledu pak pro tyto muže plyne následující:

  • nemůžu jim věřit
  • vztahy s nimi musím kontrolovat a řídit
  • musím si od nich držet odstup
  • neměl bych od nich nic očekávat
Ženy sobě nerozumí a řídí je emoce a nevědomé mechanismy.

Věštění z křišťálové koule

Jedno ze zlatých pravidel sociální dynamiky říká: ,,V komunikaci se ženou je potřeba především sledovat to, co žena dělá a jak se chová. Namísto toho, abys dával důraz na to, co říká.” Ženy totiž komunikují nepřímo a nejednoznačně. 

Na tomto zcela jasném pravidle ti ukážu, jak snadno lze smíchat několik různých příčin dohromady. Vytvořit tak jeden obraz a podat k němu interpretaci, kterou lze pak navázat na jednoduché řešení. Nejdřív se podívejme z čeho toto pravidlo vychází a jaké skutečnosti se používají pro podporu tohoto tvrzení. 

V první řadě je to chování žen, které se u žen vyvinulo jako strategii pro přežití. Pro ženy jakožto fyzicky slabší jedince je bezpečnější komunikovat způsobem, který je nejednoznačný, čímž se chrání před potenciální přímou konfrontací. Ženy tak komunikují důmyslně využívajíc přitom různých forem manipulace, jak pro získání partnera, tak eliminaci svých soupeřek a konkurence. I proto jsou ženy pasivnější v oblasti seznamování a mají tendence k intrikářství. Jako další příklad z repertoáru takových taktik, by mohl posloužit takzvaný Monkey Branching. V Red Pill komunitě je tento pojem používaný pro ty situace, kdy žena předtím než opustí svého stávajícího partnera, tajně hledá nové příležitosti a zajištění.

Doba se mění a některé chování už nemá své opodstatnění. Pokud budem brát na zřetel chování determinované evolučně, pak postrádá smysl stejně jako například prožívání stresu v situacích, které nejsou život ohrožující. Nelze se tomu zcela vyhnout, ale lze se postupně adaptovat.

Nejen s čím se narodíš, ale co se také naučíš

To důležité, co už nezazní je, že si ženy také přebírají chování ze své původní rodiny. Tedy i to jakým způsobem se v partnerském vztahu komunikuje. K tomu je potřeba připočíst i tu skutečnost, že historicky ženy neměly právo se k určitým záležitostem vyjadřovat, či jejich názorům byl přisuzován nepodstatný význam. Tyto vzory se přenáší mezi celými generacemi. Často, i když se to dnes navenek nijak neprojevuje, působí tyto síly skrytě. Neškodné promluvy o tom, že holčičky přece neodmlouvají, pak dospělým ženám přineslo už nejedno příkoří.

Pokud budeme nahlížet na sociální aspekt, pak v tomto případě se rozdíly zcela smývají. Do hry vstupuje osobnost člověka bez ohledu na jeho pohlaví. Ve vztazích není úlohou partnera být orákulem, které předvídá to, co si druhý myslí a co cítí. Žena, stejně jako muž, by se měl umět říkat o své potřeby, měl by se umět vymezit v rámci svých osobních hranic. Tedy upřímě říct, pokud se mi něco nelíbí. Tomu je potřeba se učit navzdory nepříjemnostem, které z takové komunikace plynou. Jinak budeme nuceni čelit selháním, které vychází ze snahy se jim vyhnout.

Nelze se odvolávat na biologickou přirozenost nebo feminní aspekt. Shodit dlouhodobou práci k pochopení psychologických jevů chování člověka konstatováním, že jde o Blue Pill přístup. Všechny aspekty totiž v chování hrají svojí roli a ovlivňují se navzájem. Ještě je to pochopitelné v rámci lidských námluv, kde se lidé teprve oťukávají a jistá míra neurčitosti dodává procesu svádění napětí. Netransparentní jednání však do vážně míněného vztahu nepatří.

Vždy by si měl věnovat svou pozornost tomu, co ti druzí říkají. Stejně tak jako by si měl věnovat pozornost tomu, co druzí dělají. Obě tato pozorování by měla být ve shodě a ty bys měl výsledky své observace reflektovat.

Ženy jsou ovládané hypergamií.

Neúprosný diktát ženské hypergamie

Na ničem nezáleží. Hypergamii je totiž jedno, co jsi do vztahu přinesl. Nemůžeš si být ničím jistý a jedinou možností je stát se vrcholovou Alfou. Každá žena totiž na podvědomé úrovni neustále zvažuje, zda-li jsi tím nejlepším, co aktuálně může mít.

Má jít o jednu z nejtvrdších Red Pill pravd, která muže třídí a staví do výkladní skříně na seznamovacím (sexuálním) trhu. Tato skutečnost je dána darwinovskou selekcí, kterou ženy provádí svým připouštěním a jenž nachází oporu právě v evoluční biologii. A odtud se nejspíš bere i ta hrubá až nelidská stránka nahlížení na vztahovost. Ohlodaná až na kost a líčena v duchu predátorského instinktu žen hledajících sexuálního partnera a to za jediným účelem, kterým je získání těch nejlepších genů.

Přesně v tomto duchu totiž vyznívá literatura pojednávající o sociobiologii člověka, dojde-li na sexuální strategie. V pohledu exaktní vědy a empiricky ověřitelných pozorování působí ženy jen jako pouhé bezduché biologické stroje bez vlastního rozumu, což dokládá i třeba jeden z komentářů pod videem propagujícím tyto Red Pill myšlenky: ,,Čím více sleduji tato videa i z vlastní zkušenosti, tak docházím k závěru, že ženy jsou poloautonomní organismy (předprogramované přírodou) s nižší svobodnou vůlí a brilantními manipulačními schopnostmi. Tato strategie jim umožňuje dosáhnout rychleji a snadněji svých hlavních cílů tj. výroba lidí a s ním podmíněná kumulace zdrojů (majetku).“ Nakolik taková úvaha vypovídá něco o ženách a nakolik o pisateli, ponechám na čtenáři. Této formě sdíleného podobenství, vzniknuvší a podořené biasem, se budu věnovat někdy v budoucnu.

Znamená to, že hypergamie neexistuje? Nikoliv. Jen je jí v Red Pill schématech dáván absolutní význam. Vnímání atraktivity je mnohovrstevnaté a ovlivňují jí různé faktory. I samotná sexuální atraktivita je ovlivněna genetickou výbavou, tak i třeba kulturními či psychologickými fenomény. V rámci sociálních interakcí navíc hrají významnou roli i dalších evoluční mechanismy jakým je například citová vazba. Ano, i vytváření citových pout je nedílnou součástí našeho biologického dědictví a strategie přežití.

Pokud někdo opouští vztah bez rozmyslu jen proto, že je někde tráva zelenější, poukazuje to spíš na nezralou vztahovost, než na diktát hypergamie. Nelze to však s určitostí tvrdit, aniž bychom zkoumali tu či onu konkrétní situaci. I proto bys měl být opatrný při přejímání prezentovaných názorů, které se vydávají za faktický důkaz o chování strikně řízeného hypergamií.

Ženy si jdou oportunisticky za svým na úkor vztahu a muže.

Právo na svůj rozvoj

Nevěřím tomu! Já takové chování u žen bežně pozoruju a nejsem sám! Samozřejmě, já ho pozoruji také a nikterak se to nevylučuje s výše uvedeným. Stejně tak jako ty nejsi pouhým rozsévačem semene, který se zmocní každé atraktivní ženy, byť ti na to myšlenkový experiment může dávat jinou odpověď. Stejně tak ani ženy nejsou jen rafinované sukuby ovládané svými choutkami.

Ženy jsou především lidé stejně jako muži, jako my všichni. Mají svoji osobnost, emoce, názory, potřeby, přednosti i chyby. A zde se mohu vrátit k citátu uvedeného na začátku tohoto příspěvku. „Ženami se nerodíme, ženami se stáváme.“ Neplatí to tak pouze o mužích, jak se tak s oblibou často říkává.

I žena proto, aby dozrála a stala se tak ženou dospělou, musí projít životní zkušeností. Musí dojít k tomu, co znamená převzít za sebe plnou zodpovědnost. Musí zažít pocit své vlastní hodnoty. Musí dospět k tomu, že pokud něco potřebuje, musí si o to umět říct. Taková žena se nebojí za sebe postavit a najít v sobě oporu. Naslouchá svojí intuici, ale i rozumu a už slepě nenásleduje svoje pocity, jelikož si je vědoma, že ji mohou klamat.

Pokud si tedy ještě na žádnou takovou ženu ve svém životě nenarazil, možná nejde o důkaz jejich neexistence, ale o to, že si do života přivádíš ženy, které ještě nedospěly.

Sem se dívej

Je tu další možný důvod, proč takové ženy míjíš. Mohou se totiž nacházet na místech, kam se neupírá tvůj zrak. Toto odvrácení pohledu může souviset i s Red Pill doporučeními týkající se vyběru mladších žen, které nejsou vhodnou volbou pro závazek. Jedna ze silných transformačních zkušeností, se kterou se ženy potýkají, bývá okolo jejich třicátého roku života. To až nápadně koresponduje s takzvaným nárazem do (věkové) stěny, kterou Red Pill uvádí jako příčinu změny v jejich chování.

V tento okamžik ženy začínají přehodnocovat svůj život a mohou začít pociťovat tlak, zvlášť v případě, že doposud nezaložily rodinu. Podle Red Pillu je to chvíle, kdy si začínají uvědomovat ztrátu své hodnoty (krása, mladí a plodnost) na seznamovacím trhu a proto začínají preferovat Beta muže, kteří jim poskytnou lepší vyhlídky do budoucna. Z pohledu evoluční biologie je to pak upřednostňování dlouhodobé sexuální strategie. Hledání potencionálního partnera se tak začne oritentovat na méně maskulinní spolehlivější muže, kteří poskytnou dostatek zdrojů pro zajištění potomstva. Mění se tedy výběrová kritéria a oceňují se jiné kvality muže.

Zdá se, že v tento čas, ženy začínají jinak smýšlet o hodnotách a přehodnocují i své životní priority. Začínají více přemýšlet nad výběrem svých partnerů a hlavně obrací více svou pozornost směrem k sobě. Jde o spojité nádoby, kdy skrz uvědomování si důsledků svého chování a svých rozhodnutí přicházejí k vlastní odpovědnosti.

Je to součástí procesu zrání. A ten se příliš neliší od toho, kterým prochází i muži. Ať už jde o chlapi, kteří proháněli sukně ve velkém, aby nakonec zjistili, že ženy, které točí jsou sice okouzlující, ale často také velmi prchlavé. Nebo jde o ty, kteří končili kvůli své chlapecké mentalitě ve friend zóně nebo pod vlivem holkytidy. To je potřeba si uvědomit. Je potřeba vnímat tyto souvislosti a nacházet pro sebe navzájem pochopení.

Zralá vztahovost vzniká, pokud se potkají dva stejně zralý muž a žena.

Potká-li se to, sedneme si

Netvrdím, že tu nejsou mladé ženy, které mají svůj život uspořádaný, nebo že by muži snad nějak měli být omezování ve svém výběru. Ostatně více než na věku, záleží právě na míře zralosti v jaké se muž se ženou nacházejí. Tam se totiž nachází průnik životních priorit a společné vize, která umožňuje budovat vztah a intimitu.

Pravým zabijákem vztahů nejsou evoluční mechanismy jdoucí proti monogamii, ale nerealistická očekávání působící spolu s nezralými vztahovými aspekty. Ať už se pokusíš to obejít managementem v podobě vztahového rámce nebo přístupem, v němž nebudeš moci být autentický, vždy tím properita vztahu utrpí. A s tím i tvůj názor na druhé pohlaví a opakované se stává pravdou.

Namísto hodnocení, lečme svá zranění

Nazírání na druhé, tedy i na ženy začíná u vztahu, který máme sami k sobě. To je známé klišé. Bohužel jeho pravdivost a hloubku docení až ten, kdo podnikne úspěšné kroky k jeho uzdravení.

Red Pill sice nese pozitivní poselství ve významu seberozvoje, ale orientuje se na vnější projevy a růst. Chybí tomu ten vertikální rozměr, kdy stojíš na kře a nevnímáš ledovec pod sebou. Máš přijmout ženy takové jaké jsou, namísto toho, aby ses zamyslel nad tím, odkud pramení tvé přesvědčení.

Můžeš se třeba cítit dotčen, protože tvoje citová investice byla zrazena a silně utrpěla tvoje důvěra. Své zranění tak spojuješ s konkrétními událostmi, kde figurovaly stejně chovající se ženy a tuto opakující se tendenci promítáš pak na všechny ženy. Výběr byl přitom vzájemně podmíněn a proto se opakoval i tentýž scénář, ve kterém se zrcadlily tvoje nenaplněné potřeby. To je častá dynamika vtahů, které končí velkým zklamáním.

Naše zranění, která mají emoční náboj a dlouhodobě v nás přetrvávají, nesouvisí přímo s konkrétními událostmi, jimž připisujeme tento význam, ale sahají hluboko do minulosti a naší podstaty.

Spolknutí červené pilulky tě tak sice může vytáhnout ze sraček zpět na povrch, jelikož najdeš pro svůj stav vysvětlení, pochopení a nový směr. To je fajn. Pokud však v tobě zůstává výše sdílený názor na ženy, pak jsi tím jen něco důležitého přešel. Jinými slovy, to že padáme dolů nám dává příležitost podívat se na své stíny a vnitřní zranění. Ty nelze přelepit žádnou náplastí Alfa chlapa. Tam se navíc ukrývá i klíč k naší autenticitě. A naše autenticita nás dokáže přivést k ženám, se kterými si budeme skutečně rozmět.

Dokonáno jest!

Použité zdroje

[1] BAKER, Robin. Válka spermií. Jota: 2005. ISBN: 80-7217-363-4.
[2] RIDLEY, Matt. Červená královna. Portál: 2007. ISBN: 978-80-7367-135-8.
[3] KOLK, van der Bessel. Tělo sčítá rány. Jan Melvil 2021. ISBN: 978-80-7555-130-6.

Změnil Red Pill tvůj pohled na ženy? Napiš mi: info@mindtuber.cz

Související příspěvky

Obrazové materiály použity z https://unsplash.com

Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
9 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Longin

look for women hitting the wall…lol

Pouštět se do LTR s ženou naražející do zdi není úplně recept na dlouhodobé štěstí. Jeden z faktorů ovlivňující úspěch dlouhodobého vztahu vychází z toho, jestli oba potenciální partneři vycházeli ze zoufalství nebo z hojnosti, což je mimochodem taky indikátor zralosti (hlavně u mužů) a výhry v džungli dating marketu.
Ženy kolem 24. roku byly, jsou a budou nejžádanější ročníky pro potenciální matky dětí a to pro i chlapy, kterým táhne na 40. Má to několik ryze praktických důvodů z nichž ten hlavní je časový prostor budování vztahu – na společná dobrodružství, ale i vztahové testy a překonávání krizí.
A ne do dvou let společné bydlení a první mimčo. 😀

Tvrdím pořád toto obecné pravidlo: „Chlapi se k ideální partnerce musí prošukat a ženy k ideálnímu partnerovi prochodit.“ 🙂
Bohužel biologii neochčijeme a časové okno možností pro ženy je v tomto případě menší jak pro muže.

#PatriarchiatNemuzeZaVasePojebaneZivoty

Felix

Longine, z čeho usuzuješ, že čtyradvacítka je pro založení rodiny lepší než třicítka?
Z čeho usuzuješ, že ve vztahu mají být nějaké testy? Záměrné testování stálého partnera značí nezralost.

„Chlapi se musí k ideální, ženy se musí k ideální“ To slovo „ideální“ mě tahá za uši. Vybírám si ideální smartfoun. Mám ideální auto. Dobrý poměr výkonu a ceny. Ale na ženách mě čím dál tím víc přitahuje něco, co nelze popsat slovem „ideální.“ Příhodnější mi přijde „kompaktibilní.“Aa to slovo neoznačuje stav, který bude trvat po celý život. Bude se to měnit, jak se bude měnit každý z nás.

Longin

@Felix
Řekl bych, že z mého příspěvku je to jasné a Mindtuber to adekvátně doplnil. Bavím se o výběrovém řízení matky mých budoucích dětí.

Typická třicítka je prostě pod tlakem hormonů, tlaku společnosti, kalkulací, co jí čeká a to ovlivní její dosavadní preference ve výběru jejího partnera. Taková pětadvacítka má časový prostor vztah adekvátně s mužem rozvíjet i po vyprchání zamilovanosti. Je to o investicích, nalezených kompromisech, prožitých krizí a vytvoření pouta, které se permanentně neroztrhne při první větším problému. Co uděláme, když nás už protějšek nedokáže rozesmát, přijde o bohatství, jeho fyzička začne chřadnout? Dočasné propady i permanentní pády tam prostě budou. Pouto vzniká a drží nad tímto rámcem.
Třicítky prostě bývají pod různými druhy tlaku – ano, můžou to být fajn ženy, co měly smůlu na dosavadní partnery v dlouhodobých vztazích, ale taky to můžou být typické profesionální sériové monogamistky (důraz na opurtunismus aka monkey branching) či jiné nezralé či vychcané megery. Ať či tak, budou chtít prostě co nejdřív děti a obětují tomu všechno respektive budou v tomhle tlačit na partnera. Zoufalá třicítka většinou nebude chtít budovat vztah 3-5 let před prvním dítětem, ale bude chtít všechno akcelerovat typicky za doprovodu manipulace.
Další faktor je prostě zdraví. S roustoucím věkem se projevují zdravotní rizika a i dědění genetické zátěže u dětí, kde je u obou rodičů větší nárok na zdraví ženy. Obecně u žen je typicky doporučený horní limit 30, kriticky do 35 let. U mužů je to cca do 35 let, kriticky do 40 let. Samozřejmě u obou pohlaví nejlepší je mít děti co nejdřív, zvlášť když chceš se dožít vnoučat.

Já osobně toto ženám nezávidím. 😀 Kolem 15-18 roku života začínat sexuální život, mít hlavu plnou pitomých beliefů ohledně vztahu krmené společností a kulturou, demotivace něco dlouhodobě budovat a udržovat kvůli všudepřítomné hojnosti, možností výběru a „gogo girl“ kultury, aby pak ve třiceti zjistila, že už nemá ty možnosti jako měla před 4-6 lety na ulovení nejlepšího potenciálu, takže pak může jít akorát na kariéru trad hoe nebo feministky s třema kočkama a psát na heroine.cz o hledání ženské energie a hodnoty nebo jak se chlapi dostatečně nesnaží či jak za všechno může patriarchiát, který stejně už nějakou dobu tady není. 😀
Prostě u obou pohlaví se ve věku kolem 25-30 pomaličku otáčí karty a typicky tomu, kdo těch karet na hraní získává víc, tak toho bude chtít využít, zatímco ten, co bude karty ztrácet, tak bude spíše vymýšlet pravidla, co by ten druhý měl dělat. 🙂
Jak je vidět, tak to časové okno u žen je menší než u chlapů, kteří mají náskok 5 maximálně 10 let. V tomhle absolutně nesouhlasím s teoriemi, co jsem konzumoval kolem Pickupu a od RedPill imbecilů, že „máme čas“ do svých 50 let.

„Chlapi se k ideální partnerce musí prošukat a ženy k ideálnímu partnerovi prochodit.“ ideální ->kompatibilní->komplementární whatever doplň si sám. Pointa je ve sbírání zkušeností, rozvoj intuice o druhém pohlaví, zjistit o čem vztahy vlastně jsou a nejsou, ujasnit si preference atd. Pokud žena dumpne chlapa ve vztahu při prvním náznaku krize nebo objevu lepší možnosti, tak se toho moc nenaučí. 🙂
Chlap by se měl taky „prochodit“, tím „prošukáním“ jsem narážel na rozvoj sociálních dovedností, toho aktivního maskulinního „lovce“, protože je obecně v dating marketu ten aktivní a žena pasivní – samička si vybírá. Narážel jsem prostě na zásadně rozdílné sexuální strategie, který by si měl každý osvojit.
Tak či tak zkušenosti s dlouhodobými vztahy jsou za mě dobrým indikátorem u mužů i žen. Série jenom krátkodobých vztahů je spíše redflag pro vážný LTR.

#ODSNeníPravicováStrana

Felix

Longine, je mi 40 a mám 3 děti s jednou ženou. Takže mi těžko nějak zásadně otevřeš oči, pravolevé spektrum nevyjímaje.
Ze zkušeností mých vrstevníků musím říct, že 25 nebyla (před těmi roky) žádná výhra a mnozí se rozešli ještě před svatbou nebo počínání dítěte. A ani 30-35 nebyla prohra, protože to mnohdy byly rozumné ženy, které chtěly konečně fungující vztah s konečně rozumným chlapem. Náraz do zdi nenastává přesně ve 29 letech a 8 měsících, ale spíš postupně mezi 27-40.
Liší se ale i jednotlivé generace žen, já znám hodně vrstevnic, hodně žen o 5-10 let mladších. Ty ještě mladší mi už přijdou dost jiné jako celá generace Z. O kterýchže ty RedPillové poučky platí?

NUMEROLOGIE. Když jsem si, Longine, dávno tomu, vybíral první ojeté auto, hodně kámošů a příbuzných mi radilo podle čísel. Říkali: 1.6 benzín, to ber, to má ještě normální spotřebu, ale 1.8 ne, to už moc žere. Nebo 180k kilometrů, to je dobrý, ale přes 200k bych nebral, to je hodně. 8 let starý dobrý, ale 11 je moc starý. Těmto radilům jsem říkal numerologové. Oni prostě věřili, že určitá výše čísla je ještě ok, zatímco od jisté hodnoty je všechno špatně. Že existují dvoulitry úspornější jiných jednašestek, to ignorovali. Že u spotřeby jde také o hmotnost vozu, u spolehlivosti o konkrétní model, to je nezajímalo. Numerologové!

Přesto všechno Ti přeju, ať ti tvé výběrko na půlku DNA dopadne, a teď se podrž, jaké slovo použiju, IDEÁLNĚ!

Longin

@Felix
Ok mileniále. 😀
Popisoval jsem archetyp women hitting the wall. Jestli jí je 27 nebo 35 je vcelku jedno. Z mých osobních zkušeností a z okolí ten peak prostě vidím kolem 30 let.
Ty o sobě tvrdíš, že je ti 40 a máš děti s ženou, kterou jsi od 27 let. Naznačuješ, že ses dal dohromady se starší ženou nebo co má být snahou tvého příspěvku z pozice moudrého čtyřicátníka?
Jestli ti přijde ok mít od seznámení dítě do 2 let nebo být do toho tlačen jejich agendou, tak se vcelku nemáme o čem bavit. 🙂
Jestli jsi ten případ a vyšlo ti to, good for you…

#HlubokomyslnýHashtag

Jana

mám-li soudit dle článků a i dopovědi tak Mindtuber aspiruje se stát úplně top alfou, ten wibe, který když udržíš, tak to je přesně to, co i ve vyšším věku bude přitahovat mladé ženy… Chytrá žena vycítí, co je game a co je opravdové charisma, které má fakt jen omezené množství chlapů.

Felix

Mintuber aspiruje stát se VĚDOMÝM MUŽEM. Kde „SEBE-“ už se jako předpona nepíše, protože si je vědomý i ostatních. Vědomý muž je sice alfa, ale netrvá na tom označení, protože tu moc, ani převahu nad ostatními nepotřebuje.
Nice to meet you.