Beta chlap slaměný panák Red Pillu

Enyky, benyky, kliky bé. Alfa, Beta, Sigma ne!


Kategorizace mužů v Red Pillu II.

V předchozím příspěvku jsem se podíval na to, jak lze pohlížet na definici Alfa muže. V tomto pokračování rozdělování mužů podle Red Pillu se zaměřím na Betu.

Syndrom hodného kluka

Popis beta chlapa nápadným způsobem připomíná muže se syndromem hodného chlapce. Red Pill hledá příciny tohoto stavu na různých místech. Nejčastěji skloňované jsou společenské vlivy a programování probíhající prostřednictvím výchovy, médií a popkultury. Mužům je tak předkládán obraz toho, jaký by muž měl být, ale tento obraz je produktem takzvaných disney pohádek. Tedy idealistických představ žen, přičemž tento vysněný ideál v realitě nevbuzuje v ženách potřebnou atraktivitu a sexuální náboj. Je tedy v přímém rozporu s tím, jak funguje ženská sexualita a zároveň deformuje přirozenou polohu mužské energie. Muži jsou tak zženštilí a bez vlastní vize.  

Beta chlap v kontaktu se ženami se tak pod vlivem těchto okolností projevuje spíš jako hodný ňouma, než sebevědomý muž. Při navazování vztahů velice často končí ve friend zóně ženy jako takzvaný Beta orbiter. Ženám poskytuje pozornost, své zdroje i emoce, ale na oplátku nedostává nic nazpět. Zásadním problémem je, pokud tento muž niterně po ženě touží a rád by ji získal do romanticko-sexuálního vztahu. 

Jde tedy o asymetrický typ vztahu, navíc nesourodý ve vnímání jeho povahy oběma účastníky. Tuto strategii Beta opakovaně volí, aby se ženě zavděčil a tím si jí získal. Vychází přitom právě z narativů, které říkají, že ženy touží po někom, kdo jim bude naslouchat, bude je dobývat a dvořit se jim. Kdo jim prokáže svou oddanost a tím i lásku, aby se pak ony mohly tomuto muži odevzdat. Muž se syndromem hodného kluka tak věří, že vydrží-li dostatečně dlouho prokazovat svoji náklonnost a zájem, žena nakonec v jeho snaze a odhodlání tuto lásku spatří.

Citlivý muž

V případě citlivých mužů podle Němé dochází k disinterpretaci toho, co ženy míní tím, že chtějí citlivého chlapa. Žena chce samozřejmě silného chlapa, ale současně chce, aby byl směrem k ní vnímavý. A právě tam má nastoupit jeho ženská stránka: ,, Ženy potřebují, aby jim muž rozuměl, nikoliv však racionální myslí, ale svým srdcem.“ [1]

K tomu, abys mohl porozumět dalšímu výkladu je nejdříve nutné si odpovědět na otázku: ,,Odkud se tyto ženské představy berou?” Tento narativ vychází z feminity jako takové a souvisí s dlouhodobou sexuální strategií žen. Red Pill ji označuje jako beta část hypergamie. Jde bezesportu o významnou součást ženských potřeb, které souvisejí s pocitem zajištění, bezpečí a důvěry.

Z pohledu evoluční psychologie se muž musí kvalifikovat jako dobrý poskytovatel zdrojů a ochránce. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde čistě o fyzické a materiální zajištění, ale při bližším zkoumání člověk zjistí, že opak je pravdou. Toto hmotné zajištění je až důsledkem ochoty muže, který by měl být emočně angažovaný a svolný s ženou sdílet nejen své zdroje, ale i svůj život. A to i na svůj úkor, například tím, že omezí svoji sexuální strategii, tak aby vytvořil bezpečný prostor pro výchovu potomků. Žena se kromě materiálního zajištění musí cítit milovaná a spokojená, aby na dítě nepřenášela negativní psychologické vzorce a naučila dítě vytvářet bezpečnou citovou vazbu.

Tak proč ženy tyto muže nepřijímají, když jim dávájí na odiv svoji oddanost a lásku? Zkrátka tito muži nejsou pro ženy přitažliví. A důvod? Tito muži totiž nejsou muži, jsou to nezralí chlapci. Patrným rysem je, že takovýto beta chlapec nemá nastavené hranice a už ze samé podstaty je neschopen dostát slibům, které se snaží svojí strategií prezentovat. Nejde totiž o lásku k dané ženě jako partnerce, nýbrž o projekci vlastního ideálu, do kterého se bezpodmínečně a bezhraničně zamiloval. Ženy jsou si tohoto minimálně na podvědomé úrovni dobře vědomy.

Nyní už jsou zřejmé některé aspekty, které do celého procesu vstupují. Tyto mechanismy jsou velmi spletité a patrně se jim budu více věnovat v nějakých dalších příspěvcích.

Mentalita chlapce, přerod, rezignace a ztráta vize

Jak už bylo nastíněno, projevy beta muže vyvěrají z mentality chlapce, která nedozrála. Opět si vezmu na pomoc mužské archetypy. Co daný nezralý muž prožívá v okamžicích nepřijetí ze strany ženy? Zpravidla silně hluboce trpí. A zde je na místě apel směrem k ženám, aby se snažili vcítit se do toho, jak je to celé vnímáno v daném okamžiku z perspektivy muže.

Nemyslím tím, aby snad hned brali v úvahu konkrétní muže v jejich životě, ale aby se to snažili pochopit i přes to, že k takovým mužům často pociťují v lepším případě lítost, v tom horší případě odpor, či opovržení. Paradoxně, pokud si ženy nevytvoří dobrý vztah ke svým feminním aspektům, nebudou schopny ani ocenit ty mužské a budou velmi kritické a nemilosrdné. Tento stav můžeme dnes pozorovat, jelikož je-li zde krize maskulinity, zákonitě s ní přichází i krize femininity.

Věřím, že autentickému porozumění může dojít ve chvíli, kdy žena už v roli matky nalezne analogii mezi potřebou jejího dítěte a potřebou muže, který se k ní takto vztahoval v domnění, že ona je ta jediná.

Opět se zde můžeme odkázat na pojem z Red Pill terminologie – Oneitis. Holkytýda, jak ji volně přeložil jeden český Red Pill kouč, je nezdravá emocionální závislost na jediné ženě. Nepodléhej klamavému dojmu, že jde pouze o zamilovanost a důsledek chudoby, kdy ti v oblasti romantických vztahů chybí hojnost a možnosti. Takto tento stav líčí Red Pill, ale nezřídkakdy to poukazuje na hlubinné psychologické problémy plynoucí například z nedostatku sycení v dětství, pro které je typickým jevem záměna závislosti za náklonnost a lásku.

Závislost plynoucí z bezpodmínečnosti

Toto lpění má bezmezný charakter a dotyčný muž se v takovém vztahu doslova rozpouští. Jeho citová investice se stává podmínkou a měřítkem, skrz nějž vše v tomto vztahu hodnotí. Není-li náklonnost opětována v míře stanovené touto podmínkou, zažívá hlubokou bolest, pocit nepochopení a odmítnutí. Tato podmínka však nemůže být své podstatě nikdy naplněna, jelikož jde o umně převlečenou duševní prázdnotu vzniknuvší v době, kdy muž v důležitých okamžicích svého vývoje nezažíval bezpodmínečné přijetí. Na jednu stranu tak svému pocitu loajálně slouží (slouží ženě v níž se tato emoce zrcadlí), přestože mu ubližuje, ale zároveň není schopen oddělit rezidua těchto ranných emocí od pocitů, které k ženě skutečně chová.

Tato oddanost je typickým projevem služebníčka (People Pleasure): ,,Člověk, který má potřebu dělat radost (sloužit) druhým na úkor svých vlastních potřeb a tužeb.“ [1] Často tak daný člověk činí v rámci vnitřního programu: Druzí mě akceptují a budou mít rádi, pokud jim vyhovím. Lásku a náklonnost si musím zasloužit. Může jít o skrytý projev emocionálního zneužívání v dětství, kdy dítě sloužilo rodiči jako zástupný objekt za partnera. [2] [3]

S každým vždy a všude za dobře? Podívej se pravdě do očí!

Obvykle takové chování souvisí s matkou, ale není to nutně podmínkou. Úzce se to totiž dotýká zdravého sebevědomí, které souvisí s osobními hranicemi a tím se dostáváme k absenci mužského vzoru, tedy otce. Tato spojitost je tak dalším kolečkem, které zapadá do mechanismu pohánějícího současnou krizi mužství.

Odmítaný beta chlapec tak trpí a je svědkem toho, jak se mu před vlastníma očima rozpadá jeho integrita, kterou vnímá jako součást vlastní identity. Tato identita je však ovládána děstskou mentalitou se všemi jejími projevy. Odmítnutí tak nabývá podob od zahořklé ublíženosti, přes vzklíčení, vzteklé naříkání, až po neodpustitelnou zradu. Jsou-li na to navázany aspekty ideální matky, může jít dokonce o ztrátu smyslu bytí, či pocitu ponechání napospas osudu samotným bohem. Tyto pocity mohou být vnitřně potlačovány, což vede k dlouhodobé frustraci a neschopnosti problém vyřešit. Mentalita chlapce tak přetrvává a přechází do dospělosti.

Výsledkem je fyzicky dospěle vypadající muž s mentalitou dítěte. Nikdo ho totiž bezpečně neprovedl procesem přerodu chlapce v muže, během kterého jeho vnitřní dítě umírá, aby jeho místo mohly zaujmout aspekty zralé maskulinity. Jinými slovy, aby toho byl beta chlapec schopen sám, musel by v přeneseném smyslu slova, zabít sám sebe. Jak náročná je to úloha, může dobře posoudit jen ten, kdo tomuto úkolu v minulosti sám čelil. Odměnou však za tento odvážný a náročný krok je transformační zkušenost. Osvobození se, nalezení sama sebe a získání místa na tomto světě. Tento krok nelze obejít. Nelze ho přelepit nějakou nálepkou naučeného chování. Nelze se mu vyhýbat tím, že budeš to zraněné dítě v sobě do nekonečna zamykat do žaláře a ignorovat ho. Patří to k údělu cesty ryzího muže. Spálit minulé a ze zvešlého popela znovu povstat.

Jelikož se beta chlapec snaží s touto zkušeností nějak sám popasovat, hledá různé způsoby, možnosti a nástroje, které by mu s tím mohli pomoci. Občas se tak stane, že mentalitu chlapce sice opustí, ale zůstane uvězněn v područí stínové části archetypu. Jako příklad lze uvést Impotentního milovníka, který je opakem Závislého milovníka uvedeného v přechozím příspěvku.

Obr. 1 – Pyramida nezralého mužství – archetyp Milovníka. Nezralé bipolární dysfunkční stínové systémy. +/- označuje jejich aktivní pasivní pól [4]

Takový muž trpí ztrátou vize a je jedním z představitelů beta muže ve vztazích tak, jak jej popisuje Red Pill. Časem nahromaděná frustrace může nabývat ve vědomí podobu obviňujících nebo sebeobviňujících se myšlenek. To vede k depresím, dosycování v podobě inklinace k alkoholu a drogám, úniku do virtuálních světů videoher, nezávazných vztahů a pornografie atd.

V konečném důsledku tak nesejde na tom, zda-li muž setrvává v mentalitě chlapce nebo ve stínovém archetypu. Společnými ukazateli je rezignace, bolest, strach, zmatení a pocit selhání. V tomto nastavení pak muži hledají příčiny svých neúspěchů ve vnějším světě, což je může dovést až k Red Pillu. Jde o typickou cestu specifické skupiny mužské populace, kterou osloví hlasy manosféry. A zde se kruh uzavírá.

Černobílé vidění vs kritické myšlení

Red Pill skrz kategorizaci vykresluje muže jen ve dvou odstínech. Alfa chování je žádoucí, beta chování je nežádoucí. Tento přístup vztahování se k ženám je ten jediný správný, vše ostatní je špatně. Jenže realita není černobílá. Každý pozorný čtenář Red Pill obsahu si časem povšimne, že pod všemi těmi radami se v podtextu nese určitá rigidita hraničící až s radikalismem (Incel komunita a Black Pill). Střetne-li se tento světonázor v kritické chvíli s mužem, jenž se momentálně nachází v podobném psychickém rozpoložení uvedeném výše, tak může dojít k fatálnímu  pokřivení vnímání vztahů mezi muži a ženami.

Jedna věc je procitnutí z naivního nahlížení na sociální dynamiku a pochopení její zákonitostí. Druhá pak mechanické smýšlení aplikované na celou problematiku vytváření intimních mezilidských vztahů. Ty nelze redukovat na definice, návody a postupy. Ano, v začátcích mohou pomoci, ale přílišné nahlížení skrz ně, vede k tunelovému vidění. Je také nutné si uvědomit, že mnoho informací pochází z obsahu, který mimojiného slouží jako reklama na službu, či produkt. Muž uvažující v těchto mantinelech, pak snadno může dojít třeba k následujícím přesvědčením:

  • maskulinní muž nemůže být usazený rodinný typ
  • jakákoliv agenda ženy je snahou o získání kontroly nad vztahem. 
  • úspěch vztahu zajistí a stojí na mužském seberozvoji a řízení
  • ženy si nejsou díky své emocionalitě schopny uvědomovat své chování
  • spontánní projevy emocí a náklonosti jsou nežádoucí
  • muž má dávat ženě svou pozornost jen za odměnu

Závěr

Nerad bych, aby to vyznělo příliš kriticky. Je určitě chvályhodné, že se Red Pill snaží muže motivovat k tomu, aby na sobě pracovali a stali se tak lepší verzí sama sebe. Zvlášť v době, kdy tu chybí mužské vzory. O to důležitější je vidět věci v širších souvislostech, přemýšlet nad nimi a posuzovat je skrz prožité zkušenosti. Ostatně ty tvoří proces, během něhož si lze chakteristické vlastnosti zralého mužství osvojit. A měl by tak alespoň v minimální množině učinit každý chlap, který usiluje o to stát se mužem se zralou maskulinitou v tom tradičním pojetí smyslu slova. 

Z příspěvku bys mohl nabýt dojmu, že většina komplikací ve vztazích pramení z mužské nedostatečnosti. Tak to samozřejmě není. Předkládám jen svůj pohled na celou problematiku tak, aby bylo patrné, že vztahy a přístup mužů k nim, nelze příliš zjednodušovat. Dělení mužů na alfy a bety se vůbec nezabývá skutečnými kvalitami a příčinami nedostatečnosti mužů.

V tomto směru lze stejně tak nahlédnout i na ženy. Na jejich přístup ke vztahům a jejich interakci s muži. I ony vstupují do vztahů se svými nedostatky. Mívají zkreslená očekávání, která nemusí nutně pramenit z jejich emocionality, či evolucí podmíněného chování. Zkrátka i úlohou žen je se rozvíjet a osobnostně růst.

Nemá smysl se snažit někoho měnit nebo ovládat. Vztah nikdy nebude dokonalý. A to jak ze strany ženy, tak ani ze strany muže. Co však můžeš jako chlap udělat, je na sobě pracovat tak, abys do vztahů, a to nejen se ženami, vstupoval v pokud možno své nejvyzrálejší formě. Zkrátka buď mužem, který je autentický, vzdělává se v oblasti psychologie, emoční inteligence i Red Pillu. Osvoj si kritické myšlení a podrobuj vstřebané informace bližsímu zkoumání.

Dokonáno jest.

Děkuju Markétě za věcné připomínky. Její knihy si můžete pořídit na jejím webu: www.m-nema.cz

Použité zdroje

[1] NĚMÁ, Markéta. Najdi svoji ženskost. 1. vydání, 2022. ISBN: 978-80-908834-0-6.
[2] RÖHR, Heinz-Peter. Nedostatečný pocit vlastní hodnoty. Praha: Portál 2013. ISBN: 978-80-262-0354-4.
[3] RÖHR, Heinz-Peter. Cesty z úzkosti a deprese. Praha: Portál 2012. ISBN: 978-80-262-0073-4
[4] MOORE, Robert. GILLETTE, Douglas. Král, Válečník, Kouzelník, Milovník. Praha: Portál 2015. ISBN: 978-80-262-0781-8.

Související příspěvky

Obrazové materiály použity z https://unsplash.com

Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments