Alfa muž jako náplast Red Pillu přes nezralou maskulinitu

Enyky, benyky, kliky bé. Alfa, Beta, Sigma ne!


Kategorizace mužů v Red Pillu

Hned na začátku, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, musím podotknout, že chápu důvody, které Red Pill autory vedou k užívání pojmů Alfa a Beta v rámci kategorizace mužské populace. Chápu, že jde o rozdělování, které slouží v dalším výkladu jako zastřešující pojem, který tak sebou nese určité zjednodušení. Sám se v tomto duchu nebráním jeho použití. Nicméně si myslím, že takovéto rozdělování není šťastné a může být silně zavádějící. Slouží více účelu, který míří na snahu se vymezit a někam zařadit, spíš než že by vystihoval skutečný stav reality. Zároveň se v tomto příspěvku nebudu zabývat dalšími kategoriemi jako je například sigma muž. Smyslem následujícího textu je, podívat se blíže na to, k jakým omylům může takové zjednodušování vést.  jakým účelům může sloužit, co by mystifikace a jak může být dizinterpretovány muži, kterým není vlastní koncepční smýšlení.

Alfabetismus – Alfa muž

Nejdříve se podívejme, jak jsou pojmy Alfa a Beta definovány a chápány v rámci Red Pill komunity.

Alfa je muž disponující typicky ryze maskulinními vlastnostmi a chováním. Jsou to chlapi, kteří se dokážou v životě prosadit a jsou přirozenými vůdčími osobnostmi. Jsou obecně respektováni a ve skupině platí za autority. Tito muži jsou rozhodní a mají úspěch u žen. Většina žen po nich touží a ostatní muži by jimi chtěli být. K této běžné představě, která při zmínce o Alfa chlapovi většinou vytane na mysl, můžeme připojit ještě jeho typický vzhled ověnčený maskulinními tělesnými rysy. Takový chlap má obvykle vysokou postavu s urostlou muskulaturou, hluboký a zvučně znějící hlas, ostré rysy ve tváři. A vůbec je to muž, kterého si na první pohled ihned všimneš. Vyznačuje se totiž sebejistou chůzí a pokud ho nepředchází jeho pověst, pak nikomu zcela jistě neunikne jeho charisma, jenž z něj srší na všechny strany.

Red Pill se soustředí na ony charakteristické maskulinní vlastnosti jako je asertivita, rozhodnost, odvaha, nezávislost apod. Popis vzhledu jsem připojil záměrně, abych mohl demonstrovat, že tyto vlastnosti jsou spojovány i s určitou představou ve vzevzření. Což ihned vede k úvaze o tom, že jde o jistou stereotypizaci. Tento stereotyp staví na idealistickém obrazu archetypu muže – hrdiny. Tato představa nás doprovází celou historií lidstva a je zachycena v mýtech a příbězích, jenž si předáváme vyprávěními. Na této představě není nic špatného, dokud ji muž chápe jako předobraz ideálu, ke kterému by měl směřovat. Nebere ho dogmaticky a především chápe symboliku tohoto předávaného poselství. Toto poselství sebou nese i zprávu o tom, jak maskulinní sílu (ne)používat a tato informace se v definici Alfa muže vytrácí, viz kapitola Alfa muž vs muž se zralou maskulinitou.

Nálepka zakrývající proces

Jak už bylo zmíněno v úvodu, dělení mužů na Alfy a Bety sebou nese značné zjednodušení. Problémem je, že v komplexnosti dané problematiky nevyhnutelně dochází při užívání těchto pojmů ke škatulkování a nálepkování. Tato zjednodušující rétorika tak může chlapy uvést v omyl. Například nabydou-li konzumenti Red Pill obsahu dojmu, že Alfa chlap je stav, jehož lze dosáhnout jen skz dodržování konkrétních postupů. Držením se přesně daných kroků, které jsou součástí souboru pravidel chování Alfy.

Dalším problémem je ztotožnění si obrazu Alfa muže s obrazem muže se zralou maskulinitou. Jak se říká, mužem se nerodíš, ale stáváš. Jde o proces, kterým si musíš projít od začátku do konce. Na této cestě nikudy žádné zkratky nevedou. A snaha o to si ji nějakými prostředky zkrátit, tě k cíli nedovede. Naopak, zavede tě do slepých míst, v nichž pak budeš marně bloudit a setrvávat, aniž by ses skutečně někam posunul. V procesu zrání zkrátka nemůžeš přelepit chybějící místa nálepkami, aniž bys je vyplnil obsahem osobní zkušenosti. Nálepka Alfy pak vede k černobílému vidění, stejně tak jako k plochému a dualistickému nahlížení na mužství. Dále ti to ukážu na příkladech.

Alfa vs muž se zralou maskulinitou

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že výčet charakteristik Alfy zcela koresponduje s popisem muže se zralou maskulinitou, není tomu tak. Vlastnosti a chování Alfy jsou sice v souladu s mužskou mentalitou, tedy jsou výsledkem přerodu mentality chlapce, ale nijak nevypovídají o její zralosti. 

Příkladem budiž archetyp Milovníka. Primární mužská sexuální strategie je mít přístup k co největšímu množství atraktivních (plodných) žen. To je biologicky podmíněno. Alfa chlap by se pak měl na základě této potřeby určitým způsobem vztahovat i ke svým vztahům. Red Pill pak předává touto formou poselství, že muž má upřednostňovat svojí sexuální strategii a řadit ji nad vše ostatní.

Například tím, že se orientuje výhradně na vytváření otevřených vztahů, které jsou pro tyto podmínky ideálním modelem. Odůvodněno je to argumenty o nemonogamní povaze člověka, snahou se vyhnout konfliktům plynoucích z nesplnitelných slibů apod. Některé argumenty lze obtížně rozporovat, protože mají svoji platnost. Nicméně je chybou ztotožnit takové jednání se zralou maskulinitou. ,, Tou nejdůležitější  a nejnaléhavější otázkou, kterou si pokládá muž identifikovaný se Závislým milovníkem, je: ,, Proč bych se měl nějak omezovat ve své smyslové a sexuální zkušenosti, když svět je tak obrovský, že se pro mě může stát zdrojem nekonečné rozkoše?”. [1]

Obr. 1 – Pyramida nezralého mužství – archetyp Milovníka. Nezralé bipolární dysfunkční stínové systémy. +/- označuje jejich aktivní pasivní pól [1]

Netvrdím, že by snad muž nemohl nebo vůbec neměl navazovat otevřené vztahy. Otevřené vztahy a jiné formy volných vztahů jsou validním uspořádáním. A dokonce si myslím, že mají v mezilidských vztazích své místo. Především pak v určitých fázích života. Tvrdím však, že muž se zralou maskulinitou, tedy muž netrpící působením stínového archetypu Závislého milovníka, nebude nadřazovat svoji sexuální strategii nad vše ostatní. Vnímá sebe a druhé lidi jako komplexní bytosti, které nemají jen své pudy a instinky, ale mají také emoce a intelekt. K lidské povaze náleží vytváření dlouhodobých vazeb, jež jsou doprovázeny hlubokými city.

Rozumí a přijímá též svou feminní stránku. Je si tak vědom toho, že pro případnou východu potomka je privilegovaný monogamní vztah tou nejvhodnější strategií, jelikož pro správný vývoj dítěte je potřeba přítomnosti obou rodičů. Otevřené vztahy sice vytváří vhodný prostor k uzrání tohoto archetypu, protože skrz ně lze zažít hojnost bez nutnosti ztráty nezávislosti. Setrvávání v nich pak může poukazovat na nějakou formu závislosti, vnitřní konflikty, obavy a snahu vyhnout se bolesti, či neschopnost vytvářet intimnější partnerská pouta.

Monogamní vztah není nutně jen o výchově potomka, ale též je i indikátorem toho, že muž vnímá svoji partnerku a její vlastní investice. Žena do privilegováného vztahu nevkládá pouze své emoce (duševní investice), ale také i svou biologickou hodnotu (reprodukční investice), která zahrnuje její mládí, krásu a plodnost. [2]

Podobných příkladů chování Alfa chlapa, který postrádá rysy zralé maskulinity, by se našlo vícero. Například stínový archetyp kouzelníka – Manipulátor. Některé Red Pill techniky jsou při svém zneužívání silně manipulativní (metoda soft-next, push-pull). Jejich užívání je spojováno s chováním Alfa chlapa, přičemž jde o nástroje k dosahování ryze osobních zištných cílů. Opět jde o zneužití mužské síly. Pokud jsou vztahy řízeny mocenským způsobem, pak nelze hovořit o chování muže se zralou maskulinitou a už v žádném případě nelze hovořit o zdravém vztahu. Faktem tak zůstává, že většina Alfa chlapů je sice ve své maskulinní energii, ale zažívá disbalanc v rámci jejich jednotlivých složek, kde jim vládne jejich stinná stránka.

Schéma Alfa a Beta muže v rámci mentality chlapce a muže.
Obr. 2 – Alfa a Beta v rámci mentality chlapce a muže

U Alfa chlapa je zcela též opomíjen jeho ženský aspekt a význam, který plní v jeho integritě  a vztazích s druhými lidmi. Jeho projevy jsou často nálepkovány slovním spojením jako je beta chování, což si ukážeme na dalších příkladech. Nutno podotknout, že jde o projevy maskulinity, kde vládnou nevyzrálé feminní síly a tak není divu, že je zde snaha vymezit se proti nim. Z předešlého textu by však mělo být patrné, že feminní aspekt úzce souvisí s archetypem Milovníka, který je potřeba přijmout a integrovat.

Naučené vs kongruentní

Každý se může stát Alfou. To je jedno z pozitivních poselství Red Pillu, avšak i to je svou povahou dvousečné. Některé muže přivede k tomu, že si pouze začnou hrát na někoho kým nejsou. Nabydou dojmu, že aby se Alfou stali, musí jednat v rámci přesně vymezených mantinelů. Tohoto dogma se pak drží, což jim zabraňuje v tom skutečně dozrát a dospět tak ke kýženému mindsetu.

Dříve, než se začneš hlouběji nořit do studia vztahové dynamiky a Red Pillu, věnuj svou pozornost svému duševnímu zdraví a osobnostním problémům.

Podívej se teď na následující příklad, který ukazuje, jak se může projevovat to, chce-li se někdo vymezovat jako Alfa, ale zároveň nemá srovnanou svoji osobnost.

Napadají ho a zaobírá se absurdními dotazy typu: ,,Žena udělala XY, co když teď na to zareaguju ZY, nebude to příliš Beta?” Už ze znění dotazu je vidět, jak nad daným dilematem tazatel nezdravě uvažuje. Namísto toho, aby byl autentický, zabývá se tím, jak reagovat, aby působil určitým dojmem. Setrává v zajetí vlastního ega, zaujat přemítáním nad svým vlastním obrazem. V důsledku toho konstruuje různé masky, se kterými není reálně ztotožněn. Není kongruentní. Posiluje tak svůj falešný osobní mýtus. Možná tím sice dosáhne na kýžený výsledek, ale nezmění tím skutečné příčiny, které stojí za jeho nesourodostí. Z dlouhodobého hlediska to prostě nefunguje a časem tak bude nucen opakovat chyby z toho plynoucí: ,, Zase jsem se nechal unést, byl jsem moc hodný. Chovám se jak Beta.”

Beta v područí Alfa muže

Tyto pohrdavé promluvy k sobě samému jsou holým neštěstím a prohromou pro zdravé sebevědomí. Ve své podstatě to jsou onálepkované vnitřní programy. Jsem nedostatečný, nejsem žádoucí, vždycky selžu apod. Snahou je se tak prostřednictvím strojeného chování, vyhnout pocitu vlastní nedostatečnosti. [3] To vše se děje, jak na úkor autenticity, tak na úkor možnosti vypořádat se samotnými důvody takového chování. Herec, který se ztotožní se svou postavou je možná dobrý herec, ale i tak zůstává nadále jen hercem. V tomto případě imitací muže se zralou maskulinitou. Autenticky žijící muž totiž vkládá do této role vždy i něco ze své duševní krajiny. Toto jedinečné osobní kouzlo je pak nedílnou součástí jeho osobnosti a přitažlivosti a nelze jej dost dobře napodobit.

Muž se zralou maskulinitou nemá za potřebí se nikterak vymezovat. Vnímá sám sebe jako individualitu a osobnost, která obstojí sama za sebe. Je si vědom svých silných stránek, stejně jako i slabostí a tudíž nepotřebuje vnější validaci pro potvrzení svojí hodnoty.

Dvojakost nereaktivity

Dalším dobrým příkladem, který může posloužit pro vykreslení dvojakosti specifického chování, je reaktivita, potažmo nereaktivita. Tu lze chápat jako signifikantní vlastnost Alfa chlapa. V tomto případě je strategií na vnější podněty zkrátka nijak nereagovat, čímž Alfa demonstruje svoji nezávislost. Ano, skutečně takové chováním může odrážet stoický přístup, ale také se zatím může umně skrývat neschopnost vypořádat se s danou situací.

Muž například neumí adekvátně reagovat na validní námytky ženy. Diskurz v jeho očích vede na místa, která by se mohla dotknout jeho ega, či ho dostat do místa, ve kterém se cítí býti ohrožen. A tak se rozhodne nereagovat, čímž ukazuje svoji domnělou nezávislost. Ve skutečnosti se však neumí k dané situaci postavit. Volí únik a vydává ho za zralé maskulinní chování. Co však takovým chováním komunikuje druhé straně? Především neochotu a také neschopnost. Zralý muž disponuje sebereflexí a nezaměňuje nereaktivnost s ignorancí. Je-li tomu naopak, nezřídkakdy dochází k eskalaci, která končí pasivní agresivitou. Případně trestem v podobě odepření pozornosti, která slouží k úniku a vyhnutí se jakékoliv zodpovědnosti.

Toliko k pohledu na to, jak nešťastná je snaha o to, napasovat se do úzkoprsého rámce Alfa chlapa a nenahlížet přitom na další důležité aspekty jako je autenticita, osobní mýtus a duševní zdraví. V dalším navazujícím příspěvku se podívám na to, jak je to s mindsetem Beta chlapce.

Dokonáno jest.

Děkuju Markétě za věcné připomínky. Její knihy si můžete pořídit na jejím webu: www.m-nema.cz

Použité zdroje

[1] MOORE, Robert. GILLETTE, Douglas. Král, Válečník, Kouzelník,Milovník. Praha: Portál 2015. ISBN: 978-80-262-0781-8.
[2] NĚMÁ, Markéta. Najdi svoji ženskost. 1. vydání, 2022. ISBN: 978-80-908834-0-6.
[3] RÖHR, Heinz-Peter. Nedostatečný pocit vlastní hodnoty. Praha: Portál 2013. ISBN: 978-80-262-0354-4.

Související příspěvky

Obrazové materiály použity z https://unsplash.com

Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments