Soft Next jako metoda manipulace při řízení vztahů v Red Pillu

Manipulace vedou k transakcím, nikoli k loajalitě. Simon Sinek


Kritika Red Pillu

Red Pill na jedné straně označován jako toxická nauka injektovaná do hlav nesebevědomých mužů a incelů, na straně druhé jako vymezující se hnutí a protiváha k modernímu feminismu. Nakolik je učení Red Pill koučů založené na ušlechtilých myšlenkách pomoci mužům v nelehké situaci a do jaké míry jde o lukrativní podnikání? Ačkoliv je při výkladu myšlenek Red Pillu dáván důraz na svobodu, ověřitelná fakta a nezaujatost, hlubší průzkum ukazuje, že zacházení s nimi může dobře posloužit jistým účelům. V tomto miniseriálu se tak podívám na to, kde vidím problémy a oprávněnou kritiku Red Pillu a proč tyto trhliny způsobují nedůvěru k myšlenkám, které jinak v určitých ohledem stojí za uvážení.

Sklony k navádění k manipulaci a skryté kontrole

Nejvíce jsou tyto trhliny patrné v protichůdných tvrzeních, která jsou však umně skryta za ušlechtilé činy, či jsou nějakým způsobem alibisticky odůvodňována. Příkladem může být navádění k toxickému jednání a ke skryté formě manipulace pod záštitou řízení vztahu, které vede k jeho domnělému prohlubování.

Manipulace a skrytá kontrola ve vztazích.

Metoda Soft Next

Podívej se na příklad vycházející z následující teze. Ženy jednají ve vztazích na základě emocí a vytváří drama. Ženy přijímej takové jaké jsou a nijak je nekontroluj, ani nementoruj. Buď nereaktivní a nezávislý na výsledku. V případě potřeby však s čistým svědomím použij metodu Soft Next k odepření pozornosti. Dosáhneš tak skvělých výsledků, kdy si tě žena bude více vážit a respektovat.

Pominu-li to, že podobná tvrzení často v sobě nesou konotaci snižující ženy na úroveň nesvéprávných bytostí, je hlavním problémem tohoto způsobu chování jeho vágní výklad. Dále pak předávání potenciálně nebezpečných rad, které vztah spíše umoří, než utuží. Jedna věc je umět si ve vztahu nastavit osobní hranice, druhá pak vytvářet prostor nejistoty, v němž lze hranice překračovat. 

Kde leží ten práh, který je potřeba překročit, abys tuto metodu vzal za svou? A kdo o něm rozhoduje? Bude to tehdy, když se tě ti něco znelíbí, nebo se tě to dotkne? Když ti partnerka vyčte tvé chování, které ji ubližuje a ty už to nechceš dál poslouchat? Tímto způsobem se totiž lze vyhnout jakýmkoliv nepohodlným tématům a nutnosti řešit vztahové patálie, které mimo jiného mohou pramenit i z tvého chování.

Jakmile používáš metodu Soft Next vědomě v kombinaci s demonstrací ochoty ztráty za účelem posílení strachu a nejistoty partnerky, pak jde o nástroj manipulace. 

Věcné vyjádření jako skrytá manipulace

Jedná se o formu manipulace, která je skryta za údajnou otevřenou komunikací. Jde o takzvanou dvojvazebnou transakci, která vychází z transakční analýzy. Při této formě komunikace dochází k oslovování více než jednoho ego stavu. Tedy transakce provedené ústně je vedena na jiné rovině, než transakce neverbální. Ačkoliv by se tak mohlo zdát, že jde o věcnou komunikaci sdělující zřejmou informaci ve vazbě Dospělý-Dospělý, ve skutečnosti jde o vazbu na rovině Rodič-Dítě, při kterém jsou atakovány emoce. Může jít například o útok vedený na pocit méněcenosti (nedostatečnosti), který je posilován skrz nejistotu. Sdělení je tak nejasné.

Příklad: ,,Jasně jsem výjádřil své postoje, pokud je nebudeš respektovat, pak mi nezbývá, než přerušit kontakt – aplikovat metodu Soft Next.

Překlad: ,,Z pozice autority ti říkám, že pokud se budeš chovat takhle, tak přijde reakce v podobě trestu. Ponechám tě v nejistotě bez odpovědi.“

Mohl být vznešen validní argument, ale tato jasná informace (Dospělý-Dospělý), není partnerem zpětně odpovídajícím způsobem reflektována. Příčin může být vícero. Partner se může chtít vyhnout jasné odpovědi. Žádost na tuto jasnou odpověď je však legitimní, což vede k následné eskalaci. Partnerovo ego je dotčeno, dále sice otevřeně komunikuje, ale rovinu obrací. Přichází osočení z drama. Tvá reakce je přehnaná. Nejsi zralá, pokud se takto chováš (Rodič-Dítě). To není normální.

To je velmi matoucí a člověka to značně znejistí, až začne pochybovat o oprávněnosti svého požadavku. Navíc je ponechán bez odpovědi a není mu umožněna další komunikace. Nulová potřeba to vyjasnit ze strany parnera vede k prohlubování pochybností a mylných přesvědčení o sobě. Chyba je skutečně ve mně.

To ve výsledku vede k posilení submisivity, jelikož roste obava otevřeně vyjadřovat své vlastní postoje a potřeby. Tímto způsobem lze chování partnera řídit a kontrolovat. Zvlášť má-li nějaká vnitřní zranění z dětství a nedokáže se vymezit.

Trestání tichem (stone walling), nebo zpochybňování vnímání (gaslighting) jsou typickými nástroji manipulace a metoda Soft Next tyto rysy vykazuje.

manipulace skrz posilování nejistoty

Mechanismus dynamiky vztahů na principu zámku a klíče

Přesně tento druh chování, který poukazuje na nezdravou dynamiku vztahu, ve které se vedou mocenské hry. Jde totiž o zneužívání moci a partnera k dosahování svých cílů schovaný za vedení vztahu. Typickou ukázkou jsou vztahy fungující na principu zámku a klíče. Kdy jeden z partnerů je k tomu druhému přimknut a přitahován na základě podvědomých vzorců chování. Například na základě neukojených potřeb z dětství, kdy partner slouží jako prostředek k jejich dosycení, na kterých se dotyčný stává závislým, potažmo spoluzávislým. 

K takovýmto formám vztahů je potřeba vždy dvou do sebe zapadajícíh rysů, které však mají patologickou podobu. Příkladem může být muž, který udržuje masku sebevědomého a silného chlapa. Vnitřně se však bojí, že bude odhalen a nebude přijat. Nepřijal totiž sám sebe, neumí se otevřít a bojí se odmítnutí. Může jít i o narcistní strukturu osobnosti, které slouží pozornost protějšku jako potrava pro jeho grandiózní já. Žena pak naopak může vykazovat závislostní či histriónskou strukturu osobnosti a k této domnělé síle vzhlížet. Je k ní silně přitahována. V jiném případě mohla mít špatný vztah se svým otcem a opět pod tímto hladověním vznikají bezbřehé tendence upínat se k partnerovi.

Mechanismus dynamiky vztahů na principu zámku a klíče

Aspekty ideálních rodičů a jejich vliv na vztah

Podívej se na následující příklad. Velmi zajímavou dynamikou je aspekt ideální matky vyprojektovaný na partnera, který nese znaky stínových archetypů nezralé maskulinity. Schopná a úspěšná žena, která měla špatný vztah s matkou a nemá pevný kontakt se svou feminní podstatou, snadno upadá do spárů tohoto krutého manipulátora. Ten ji jako ženu potvrzuje, protože přesně rozumí jejím zraněním. Sám je totiž rozcitlivělý působením ženské polarity, pod jejíž nadvládou se cítí být slabý. Ženiny schopnosti a síla ho hypnoticky přitahují, přestože ho svým způsobem mohou iritovat, nebo se jimi cítí být ohrožen. To je způsobeno působením aspektu ideálního otce přiřčeného dotyčné ženě. Muž v ženě vidí kvality, které postrádal u svého otce, nebo mu je otec nedokázal předat a postrádá je tak u sebe. To je příčinou jeho nedozrálé maskulinity a skrze tento vztah chce na podvědomé úrovni této zralosti dosáhnout.

Vytváří tak svým chováním iluzorní prostor bezpodmínečnosti, ve kterém může být partnerka jako žena přijata. Díky své rozvinuté intuici přesně ví, kdy a za jaké špagátky zatáhnout. Ženu zahrnuje pozorností, ohleduplností, přijímá ji v jejich emocích, obdivuje její krásu a jemnost, ale za jakou cenu?  Vše slouží pouze k ukájení jeho hladu. Partnerčina neohraničená potřeba mu slouží, co by vnější validace posilující jeho ego a pocit vlastní hodnoty.

Jakmile žena vztyčí nějaký nárok nebo poukáže námitky směrem k jeho zraněním, přichází zákeřný protiútok schovaný ve veletoči mistrného intrikářství. Odepření pozornosti. Hra na city. Vyvolávání pocitu nejistoty, který ženu uvádí v pochyby o její vlastní hodnotě, jelikož vnitřně rezonuje s tématy jako je svoboda, odevzdanost a vzájemnost. Útok je tak veden přímo do obnažených míst na smysluplnost principů ženství, kde se žena s těmito principy identifikuje.

Partner se tedy s partnerkou necítí jako sebevědomý muž a zároveň ji potřebuje pro své vlastní potvrzení. Žena je touto slabostí zraňována, ale muže potřebuje k pocitu naplnění. Kruh se uzavírá, zámek zamyká. Tato dynamika může být samozřejmě i opačná a může jít naopak o vykořisťování muže ženou. 

Otevřená komunikace mezi partnery je klíčovým prvkem kvalitního vztahu.

Soubor všech možných variant a kombinací je obrovský a do tohoto procesu vstupuje mnoho dalších proměnných. Je potřeba si uvědomit, že podobné vzorce chování si do vztahů nese většina z nás. Určující je pak míra, intenzita a rozsah, kterou se projevují a partnerský vztah zamořují. I proto je důležité, aby na sobě pracovali oba partneři. Je klíčové, aby spolu otevřeně komunikovali. V tomto světle se jeví jako lichý i jeden z dalších Red Pill předpokladů, že budeš-li jako muž na sobě tvrdě pracovat a naučíš se vztahy řídit, automaticky si tím zajistíš přítomnost plodných vztahů ve svém životě.

Ano, je potřeba na sobě pracovat. Čím více na sobě odvedeš práce a osobnostně vyzraješ, tím více do vztahů budeš vstupovat bez vnitřních programů, které je zatěžují. Budeš si do života přivádět jiné typy žen. Zralé ženy připravené stejně jako ty na společnou cestu k budování plnohodnotného recipročního vztahu. Red Pill tuto nosnou oblast rozvoje přehlíží a snaží se jí vyřešit nálepkou Alfa muže.

Zralá osobnost sebou nenechá manipulovat a při prvních pokusech jednat takto s dospělou ženou uslyšíš:
,,Sbohem a šáteček“

Je těžké brát věci tak jaké jsou, protože jinak to nejde?

Soft Next a další obdobné manipulační techniky se Red Pill snaží legitimizovat skrz tvrzení, že ve vztazích vždy vzniká mocenská dynamika. V té pak platí, že ten který vztah více potřebuje, je na partnerovi i více závislý. To sice nelze úplně rozporovat, ale jde o rozložení této moci. Pokud je ve všech důležitých případech soustředěna moc plně do rukou jednoho ze zúčastněných, pak jde o područí a ukazuje to na závažnou vztahovou asymetrii. Obhajoba sledující posilování zájmu a atraktivity neobstojí. Polož si sám následující otázky.

  • Opravdu si takto představuješ budování vztahu, ve kterém je hloubka a intimita? 
  • Věříš tomu, že takto se chová sebevědomý muž se zralou maskulinitou?
  • Bylo by takové chování v souladu s tvým niterním přesvědčením?
  • Z jakých emocí by tvé jednání vycházelo?
  • Co vlastně takovým chováním komunikuješ směrem ke své partnerce?

Samozřejmě platí, že ve vztahu by neměla probíhat jakákoliv snaha o kontrolu a řízení partnera. Totéž platí o nevyžádaných radách. Partnerka chce být vyslechnuta. Pocit, že ji muž vnímá a soucítí s ní uvolňuje stres a napětí. Otevřená komunikace a přijetí vytváří bezpečný prostor, ve kterém lze dosáhnout vzájemného pochopení navzdory rozdílným názorům. V dlouhodobém měřítku tento přístup upevňuje důvěru a prohlubuje též i intimitu. Tímto způsobem posilovaný vztah je oběma partnery vnímán jako kvalitní. V takovém vztahu metoda Soft Next nemá své místo, není jí totiž potřeba. 

Už slyším ty námitky. Ty jsi to vůbec nepochopil, hledáš v tom něco, co tam není! Jasně, stejně tak bych mohl tvrdit, že jsem poodkryl něco, co může být za takovým chováním chytře ukryto. Jde o výklad. Právě díky těmto kličkám a mnohoznačnosti výkladu se lze vyhnout jakýchkoliv nařčení i odpovědnosti. Nakolik jsou tyto myšlenky šířeny v dobré víře, o kterých je autor sám hluboce přesvědčen? Nakolik je to dáno snahou obhájit si své vlastní chování a do jaké míry neznalostí takto komplexní oblasti, kterou vztahová dynamika bez pochyby je? To je už na posouzení každého z nás. I to je důvod, proč se na vztahy a jejich řízení podle Red Pill konceptů, musíš dívat kritickým okem.

Dokonáno jest!

Použité zdroje

[1] RÖHR, Heinz-Peter. Nedostatečný pocit vlastní hodnoty. Praha: Portál 2013. ISBN: 978-80-262-0354-4.
[2] RÖHR, Heinz-Peter. Závislé vztahy. Praha: Portál 2011. ISBN: 978-80-7367-853-1
[3] RÖHR, Heinz-Peter. Narcismus – vnitřní žalář. Praha: Portál 2001. ISBN: 80-7178-450-8
[4] WARDETZKI, Bärbel. Věčná touha po uznání: Perfekcionismus narcistních žen. Praha: Portál 2020. ISBN: 978-80-262-1672-8
[5] MOORE, Robert. GILLETTE, Douglas. Král, Válečník, Kouzelník, Milovník. Praha: Portál 2015. ISBN: 978-80-262-0781-8.

Setkal(a) ses s metodou Soft Next? Napiš mi: info@mindtuber.cz

Související příspěvky

Obrazové materiály použity z https://unsplash.com

Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Felix

Ahoj Mindtubere,
nechtěl bys (případně ve spolupráci se mnou) napsat příspěvek o tom, co tedy použít, když ne soft next? Aby tu nebyla jen kritika Soft nextu, ale i náhrada, lepší řešení.
Zde přikládám, co o tom řekl Igor Miháľ https://youtu.be/kF20UKlKEuk?t=738
A zde jeho partnerka Mab Junga: https://www.youtube.com/watch?v=MTfZY-_Ti3A&t=1193s

Inspiruje Tě to nějak?
Zdraví Felix