FwB Podcast – Pickup: randění očima mužů

Když dalo ohromnou námahu svésti některou ženu, neznamená to, že jinému se nepoddá lehce. Dino Serge


V dalším díle podcastu Friends with Benefits jsem se s Markétou zamýšleli nad randěním a fenoménem pickuperství. A jelikož jde opět o velmi rozsáhlé téma, přináším i doprovodný text, který naše úvahy doplňuje a rozšiřuje je o podrobnosti, které se do našeho povídaní nevešly. Druhý díl si můžeš poslechnout na Spotify.

Co je to Pickup?

Pickuperství, potažmo pickup komunita byla českému divákovi představena nedávno formou minisérie Pickupeři. Samotný výraz Pickup se používá v kontextu seznamování a je spojován s oslovováním žen za různých situací. Cílem je vstoupit s nimi do interakce, která se může posunout směrem k navázání bližšího kontaktu. Ať už jde o prvotní získání kontaktu, následné randění a svádění, vztahy nebo jen nezávazný sex.

Jde o systematickou činnost, při které se uplatňují poznatky ze sociální dynamiky, které jsou komunitou popsány v souboru různých taktik, technik a strategií. Nejde jen o aplikaci nějakých osvědčených postupů, ale primárním cílem je zlepšit sociální dovednosti jedince tak, aby byl v rámci seznamování úspěšný.

Stručná historie

Historie vzniku prvních Pickup Artists (dále jen PUA) sahá do 20. století, ale větší pozornost a popularitu si tento fenomén získal až v posledních dvou dekádách s rozšířením internetu, kde se stal součástí Manosféry. Samotnému vzniku PUA komunit přecházely publikace zabývající se sociální interakcí a komunikací jako je například kniha How to Win Friends and Influence People od známého autora Dale Carnegieho.

Jedním z prvních influencerů, který už reprezentoval podobu pickuperství, tak jak ji známe dnes,  byl Erik von Markovik známý jako Mystery. Ten zpopularizoval řadu PUA technik včetně tzv. konceptu Mystery Method. V komunitě je též obecně známá kniha The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists od Neila Strausse, která je v podstatě Straussovou autobiografií a stala se ve své době bestsellerem. Autor v ní popisuje svou cestu a vstup do PUA komunity, kde se setkává právě se zmíněným Mysterym a dalšímy pickupery. Obsah knihy je nejen vhledem do fungování PUA komunity jako takové, ale zachycuje i autorovu proměnu, včetně jeho morálních dilemat.

The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists kniha od Neil Strausse o pickup komunitě a svádění žen.

Mistři taktik

Pickup má ve svém repertoáru mnoho různých fintiček, jak celý proces seznamování zefetivnit. Některé jsou spíš z řad neškodných osvědčených přístupů, jak například vtipně zahájit konverzaci, tzv. otvírák. Jiné už jsou napomezí manipulace využívající psychologických mechanismů.

Například push-pull metoda spočívající ve vysílání smíšených signálů zájmu a odmítnutí, jejíž cílem je upoutat pozornost a zvýšit atraktivitu. Podobně je na tom i metoda hot-cold, jejíž cílem je zase udržovat napětí a vyvolávat emoce. Pro lepší představu uvádím seznam dalších, včetně již zmíněných:

 • Push-Pull metoda – vysílání protichůdných signálů zájmu a odmítnutí. Push jsou například komplimenty a jiné projevy pozornosti. Pull jsou náznaky nedostupnosti a nezájmu. Cílem je posílení zájmu.
 • Hot-Cold metoda – chování, jenž má za následek střídání pozitivních (Hot) a negativních (Cold) pocitů. Například střídání vřelé otevřenosti s odtažitostí. Cílem je emocionální angažovanost.
 • Negování (Negging) – podávání komplimentu s negativní konotací. Cílem je znejistit negovanou osobu, která pak bude hledat potvrzení od osoby, která za komentářem stojí.
 • Chladné čtení (Cold Reading) – vyvozování závěrů týkající se osobnosti a prožívání druhého člověka z pouhých náznaků. Cílem je vytvořit dojem porozumění a známosti.
 • Demonstrace vyšší hodnoty (Demonstrating Higher Value) – přehnaná sebeprezentace, která klade důraz na ukázku vysokého sociální statusu a dalších hodnot. Cílem je zvýšit atraktivitu.
 • Jealousy Plot – vytváření dojmu, že zájem je upřen na jinou osobu s cílem vyvolat žárlivost nebo touhu u druhé osoby.
 • Vyřazení (Disqualification) – technika zahrnuje aktivní projevy nezájmu, přičemž jde jen o předstíraný nezájem o druhou osobu, jakožto o možný romantický subjekt. Cílem je vzbudit důvěru, odstranit tlak a nervozitu a vytvořit přístupnější atmosféru.
 • Společenský důkaz (Social proof) – technika staví na psychologickém fenoménu, kdy mají lidé tendenci kopírovat chování ostatních. Smyslem je vytvořit pozitivní dojem osobnosti, která disponuje vlastnosti, jenž druzí oceňují. Cílem pak vzbuzení zájmu a posílení vnímané atraktivity.

Výše uvedený seznam není zdaleka vyčerpávající, ale dává dobrou představu o tom jakou doménu lidské interakce pickupeři nejčastěji řeší. Argumentem, který se často objevuje je, že se takového chování lidé běžně dopouštějí nevědomě. Pověstné egoistické čechrání si peří, zažil někdy asi každý z nás. V případě Pickupu se musí brát v potaz, že vědomé uchopení takových přístupů dává dotyčnému do rukou moc, kterou lze snadno zneužít. Otázkou tedy je, co se například stane, když padne do rukou zhrzeného muže, který prostřednictvím nově nabytých schopností začne ženy využívat. Tady platí pak slova Honzi, který na tuto skutečnost upozorňuje: ,,Pickup jako cokoliv jiného je jen nástroj. Záleží na lidech, jak ho použijí.

Game - Hra. Pojem používaný v pickup komunitách pro vyjádření sociálních a komunikačních dovedností muže, které stojí za schopnostmi úspěšně svádět ženy.

Přirozená hra

Ustředním pojmem v Pickupu je Game. Jde o soubor vlastností a osvojených schopností od sociálních dovedností až po verbální a nonverbální komunikaci. Dobrá Game definuje mužovu způsobilost zapůsobit na opačné pohlaví. Smyslem pickuperství je pak v praxi aplikovat teorii ze sociální dynamiky a vybrousit tak svoji Game k dokonalosti. Pokud má chlap vyšperkovanou Game, pak umí svádět ženy. Je v tom úspěšný a vychází z mentality hojnosti. Více možností podporuje nezávislost na výsledku, což se zpětně odráží i do větší uvolněnosti, která jde ruku v ruce s k autenticitou a to buduje atraktivitu.

Jak je možné, že se někdo s dobrou Game rodí a jiný chlap ji postrádá? Zároveň je však možné se jí naučit. Z logiky vyplývá, že jde o získané dovednosti a pak by bylo dobré se podívat přímo dovnitř procesu učení. I takzvaný naturál si tyto schopnosti osvojil a lze jen spekulovat, zda-li je to jeho temperamentem, měl otce, který ho procesem provedl, nebo to jen okoukal. V případě těchto mužů lze hovořit o přirozené Game. Přirozená Game cílový stav, kdy se chlap chová autenticky a osobitě, ale zároveň naplňuje univerzálie vzorců úspěšného svádění. Některé tyto rysy mužů s dobrou Game jsou následující:

 • Působí sebevědomě a cílevědomě.
 • Jsou komunikativní. Nemají problém se bavit se ženami i o citlivých a tabuizovaných tématech.
 • Dokáží se vymezit. Např. v komunikaci se ženou, o kterou mají zájem, tedy nepodlézají jim.
 • Jdou do rizika. Vystupují ze své komfortní zóny a jsou ochotni utrpět ztrátu.
 • Ženy neuhání. Mají svůj prostor, hranice a limity.

Odprostíš-li se od srovnávání a vynecháš-li z toho punc výjimečnosti, pak nejde o nějaká superlativa, ale zkrátka o popis zralé osobnosti člověka, která je v sobě dobře ukotvená. Jejím středobodem je sebevědomí a prožívaný pocit vlastní hodnoty, který pramení ze zdravé sebelásky. Takový člověk je pro druhé atraktivní, jelikož od toho se odvíjí vše ostatní.

Pickup jako nástroj budování tržní (sebe)hodnoty

Všechno kolem svádění a randění se v PUA a Red Pill komunitě točí okolo hodnoty. Konkrétně jde o hodnotu na seznamovácím trhu (SMV – Sexual Market Value). Ta definuje jak je muž atraktivní pro potencionální partnerky a to s ohledem na jeho vzhled, socio-ekonomický status, ale i zmíněnou Game. U žen je tato hodnota dána primárně jejich atraktivitou a plodností. Je tedy spojena s ženiním mládím, kdy je tato hodnota nejvyšší a následovně cca od 25 roku života klesá. Zatímco muži se na vrcholu nachází po 30 roku života, tedy za předpokladu, že něco vybudovali.

Sebehodnota souvisí s tím, jak moc si člověk váží sebe sama. Jde o pocit, který je nezávislý na vnějších okolnostech. Osoba s vysokou sebehodnotou si je vědoma své vlastní důležitosti a toho, že je hodna lásky, úcty a naplnění, ať už dosáhla jakéhokoli úspěchu nebo selhání. Ruku v ruce s tím jde sebevědomí. Sebevědomí je zase o důvěře ve vlastní schopnosti a dovednosti. Nalezení sebehodnoty může být klíčem k vybudování zdravého sebevědomí, protože to se mimo jiného odvíjí i od předchozích zkušeností a úspěchů.

V tomto ohledu pak lze na pickup nahlížet jako na nástroj, který může posloužit coby prostředek k budování sebehodnoty. Ostatně to dokládají i slova mnohých pickuperů, kteří hovoří o nabytí sebevědomí a razantní proměně jejich života ve všech ohledech. Zároveň není pravdou, že všichni pickupeři, kteří si začnou osvojovat postupy sociální dynamiky, nebyly již předtím ve svém životě nějak úspěšní. Někteří vstupují do komunity, ačkoliv například vynikají ve své profesi a jsou finančně dobře zajištěni. Společným jmenovatelem je neúspěch u žen a s tím spojené nízké sebevědomí.

Zdá se, že mnohým chlapům zkrátka chybí jistota, aby mohli uvěřit tomu, že jsou schopni s ženami vstupovat do interakce a být v jejich očích přitažlivými muži. Pochybují o tom, že je jako osobnosti mohou zaujmout, nebo dokonce věří, že jich nejsou hodni. Nedokáží sami sebe vidět jako muže a z toho usuzují na svou bezvýznamost. Zájem žen je pak pro ně důkazem, že jsou hodnotnými muži. V procesu pak mohou být konfrontování se skutečností, že šlo o jejich vlastní pocity nedostatečnosti, který nemá nic společeného s tím, co všechno dokázali.

Zde platí ono pověstné, že cíl může být cesta. Ale nemusí! Některým mužům stačí se jen trochu osmělit, jiní mohou trpět silnými negativními přesvědčeními o své hodnotě, které v podvědomí budou dále pracovat, ať už se dostaví úspěch či nikoliv. Další zase uvíznou v kolotoči neúspěchů a v chronické snaze vyřešit tak svoje problémy, které tím jen dále prohlubují.

Nízké sebevědomí, neprožívaný pocit vlastní hodnoty pochází z historických zkušeností a souvisí s tím, jak byly syceny tvoje potřeby, když jsi byl ještě dítě. Neobracej vinu na ostatní, ani na sebe. Vini nejsou ani rodiče. Jakožto dospělý muž bys měl k tomu zaujmout zodpovědný přístup a tato témata si zpracovat. Ideálně za pomoci nějakého odborníka, např. prostřednictvím terapeutického procesu.

Objektivizace žen v pickup komunitě.

Ženy nejsou trenažéry

Dobře, tak co je pak na tom pickupu špatného? Proč by mělo být nesprávné oslovovat ženy na ulici a mít snahu vést naplněný život? Na samotném oslovování a snaze dobře žít samozřejmě z principu nic špatného není.

Škodlivé to začne být ve chvíli, kdy je to obtěžující, nebo se z toho stává nástroj pro ukájení vlastního ega. A opět, není to něco, co by se v pickup komunitách neřešilo. K oslovení by měl muž přistupovat zodpovědně a do interakce vstupovat jen s upřímným zájmem o vyhlédnutou ženu. Měl by ji přinést hodnotu v podobě příjemného zážitku zájmu o její osobu. Jenže realita je jiná. Tento přístup si mohou dovolit pickupeři, kteří mají zkušenosti, protože jinak jde o hru čísel. Běžně se tak stává, že dotyčný musí oslovit desítky žen, na kterých se v podstatě trénuje. Stává se tak, že někdy i zpětně projevený zájem, zůstane bez odezvy.

Další věcí je situace, které musí ženy čelit na místech, která jsou exponována, což popisuje slovy jedna z diskutujících: ,,Já, coby žijící v centru velkoměsta, musím odrážet útoky těchto ubožáků v jednom kuse. I na ulici. Posledně před Obecním Domem.“ Zkrátka ženy nejsou trenažéry a argumentace tím, že by to jistě dotyčné nevadilo, pokud by šlo o v jejich očích o atraktivního chlapa, zní jako alibistické klišé.

K čemu teda to všechno?

K čemu to všechno teda je? To je otázka, na kterou lze poměrně těžko jednoznačně odpovědět. V názorech se rozchází jak samotná veřejnost, která se na pickuperství dívá z vnějšku, stejně tak se ale i rozchází pohledy samotných zúčastěných.

Pickup koučové prodávají vztahovou dynamiku prostřednictvím naděje a lákavých obrazů, které oslovují nenaplněné mužské potřeby. Někteří pickupeři vidí oslovování na ulici jako způsob, jak naplnit přirozenou podstatu člověka jakožto sociální bytosti: ,,V podstate street by sa dal odborne označiť ako druh kognitivno-behavorialnej terapie. A keď sa to tak vezme, drvivá väčšina skončí v spolocensky normálnom vzťahu a street je len spôsob ako to človeka do neho pripraví. Takže street je z tohoto pohľadu spoločensky prospešná činnosť.“ Stanoviska na tuto mužskou subkulturu jsou různé, stejně tak jako jsou různí samotní lidé. Jedno je však jisté. Existence PUA komunit není ostrůvkovitým úkazem, ale spíše posilujícím trendem, který odráží rozpoložení společnosti, konkrétně pak potřeb dnešních mužů.

Myslím si, že opět je potřeba se dívat na tento úkaz s jistou dávkou pochopení a vnímání širších souvislostí. I zde platí, že nic není černobílé a proto není správné vyřknout odsuzující ortel nad těmi, kteří se pickupu oddávají, aniž bychom znali jejich pohnutky. Zároveň však nelze přehlížet problémy, které se s tímto fenoménem neodělitelně pojí.

Dokonáno jest!

Celý podcast na Spotify: Svět pickupu: randění očima mužů
Blog Markéty:
www.m-nema.cz

Použité zdroje

[1] RÖHR, Heinz-Peter. Nedostatečný pocit vlastní hodnoty. Praha: Portál 2013. ISBN: 978-80-262-0354-4.
[2] MENDĚL, Jan. TOEGEL, David. Opovážlivá drzost být sám sebou. Pragma: 2022. ISBN: 978-80-242-8397-5.
[3] ZETEK, Tomáš. Terapie sebepoznáním. Pointa 2001. ISBN: 978-80-7650-496-7.

Máš zajímavý příběh z oslovení ženy na ulici? Napiš mi: info@mindtuber.cz

Související příspěvky

Obrazové materiály použity z https://unsplash.com

Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
15 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Štěpánka

Přítelkyně je ochotna zvážit přítelovu účast v pick up bootcampu, pokud se bude jedna o čistý research. Ale musí na sobě mít ceduli, že je zadanej 😀

Benito

K pickupu, zajímalo by mě zda seznamování se ženami se dá naučit či musí být vrozené? Jestli už je dáno zda chlap bude svůdník anebo incel a starý mládenec. To by bylo docela kruté pro ty druhé ten názor že je to vrozené. Zajímavé že já dycky sbalil ženy, které jsem měl trochu na háku a u prdele, naopak když jsem se snažil zaujmout, tak jsem se vůbec nechytal.Tuto zkušenost mám dávno, dávno předtím než jsem věděl co je vůbec pickup.

Benito

Nechceš někdy udělat článek o Incelech? Co způsobuje že jsou určití muži, kteří prostě nejsou součástí sexuálního ani vztahového života žen?

Jana

skvěle popsané, hlavně to, co je obecně atraktivní – schopnost empaticky jednat, tedy mít vysoké EQ. Nevím, zda jsem v menšině, ale kdo na mě funguje velmi toxicky na sociálních sítí je Filip Turek, jsem ten typ ženy, pro kterou je tenhle typ červeny hadr pro býka. Pseudomacha s amorálním přístupem nesnáším, ale asi zase určitou část žen takový muž přitahuje… Prostě asi musí mít člověk cit pro to, kdo umí jednat a umí se na člověka naladit.

Benito

Jinými slovy musí umět ženy číst.

Benito

Bohužel právě ženy spíš dají na hypnotickou přitažlivost. Mám zkušenosti že spíš má větší šanci grázlík co to na holky umí a má s ním jiskru než seriózní muž, co neumí na první dobrou v ženě vyvolat tu jiskru. Tohle je moje zkušenost a pozorování okolí.

Benito

Ještě k tomu oslovení desítek žen. Já mám zkušenost že mě třeba deset žen po sobě odmítne. Takže abych zvedl pravděpodobnost seznámení, musím jich pak oslovit co nejvíc abych zvedl to procento neodmitnuti. Na Badoo, Tindru ještě horší. Napíšeš třeba dvaceti ženám, z těch dvaceti mi odepíše pět, z těch pěti mi 4 po čase přestanou psát, 1 zůstane a nakonec ani tu se ti nepodaří vytáhnout na rande. Co tím chci říct? Když vidíš jak jsou ženy naučené odmítat seznámení s chlapem, tak abys zvýšil pravděpodobnost seznámení/ rande, musíš oslovit co nejvíc žen. Viz ten můj příklad ze sociálních sítí. Protože takhle to fakt zažívám, z 50 ti žen se ti podaří z bídou tak jednu vytáhnout na rande. Z toho mi přijde co nejvíce oslovení v pickupu logické a v souladu z mou zkušeností. Jestli mi rozumíš jak to myslím?

Benito

Jenže kde se máš seznamovat když tvůj sociální okruh je v podstatě vyprázdněný ( práce, fitko kde chodíš…), vesměs všechny zadané anebo není přitažlivost v tom tvém sociálním okruhu? Jinak už bys dávno s nějakou byl logicky. Tady je fakt street a tak asi dobrá věc, když vezmeme pofidernost online seznamování.

Benito

Co je to ten speed dating? Jaká je tam pravděpodobnost možného seznámení a vztahu, nevíš?