FwB Podcast – Red Pill Explained: Cesta k pochopení mužského pohledu

Muž, který hýbe horou, začíná přenášením kamínků. Konfucius


Tento článek je shrnutím a doprovodným textem k podcastu Friends with Benefits, kde jsem si s Markétou povídal o Manosféře a Red Pillu v souvislosti s dnešními trendy v mužském seberozvoji. První díl si můžeš poslechnout pod odkazem – Red Pill Explained: Cesta k pochopení mužského pohledu.

Červená pilulka pravdy

Co je to vlastně ten Red Pill? Red Pill je názorový proud, který nahlíží na vztahy mezi muži a ženami jako na hierarchickou strukturu řízenou evolučním principem. Red Pill se v kontextu mužského seberozvoje snaží o posílení tradiční maskulinity a roli muže v oblasti vztahů, seznamování, sexu, sebevědomí a socio-ekonomické úspěšnosti. Z filmu Matrix si vypůjčuje červenou pilulku jako symbol probuzení, kdy mužům odhaluje pravdu o ženách a poskytuje jim tak nový nefalšovaný pohled na svět. Red Pill se opírá o principy evoluční psychologie a nahlíží na vztahy jako na interakce založené na transakčním principu. Podrobnosti si můžeš přečíst v samostatném článku, který o Red Pillu jako o manosferické sub-kultuře pojednává.

Red Pill reaguje na rozsáhlou škálu témat spojených se společenskými změnami, jako je například emancipace žen, které mají mít přímý vliv na utváření nové podoby mužství. V důsledku těchto změn se tak mění vnímání tradičních rolí mužů a žen, což vyústilo i v současnou krizi mužství. Tuto, pro muže, těžkou a naléhavou situaci se Red Pill snaží vyřešit jakousi renezancí maskulinity, která si ponechává zažitý ,,funkční model“, ale zároveň ho obohacuje o nové progresivní přístupy.

Red Pill a Blue Pill

Nabídka, která nejde odmítnout

Jak je možné, že je Red Pill pro tolik mužů atraktivní a divoce prorůstá do mužských témat? Odpověď na tuto otázku nalézám v jeho přívětivosti a schopnosti poskytnout řešení na palčivé problémy mužů, kteří bojují se svým sebeurčením. Jsou to právě muži řešící svou identitu a hledání svého místo na tomto světě, které Red Pill prostřednictvím identifikace s tradiční mužskou úlohou osloví. Ta je jím stále blízká a povědomá, protože je zde stále přítomna prostřednictvím předáváných poselství. Ačkoliv Red Pill varuje před pop-kulturním pokřivením, stále jsou tu obrazy naplňující abstraktní archetyp mužství tou tradiční náplní. Současní muži mají tendence se k tomuto obrazu přiklánět, dokáží se s ním snadno ztotožnit i právě proto, že s ním vyrůstali.

Red Pill zkrátka řeší reálné a akutní problémy dnešních mužů, než aby se zabýval nějakými ideály a politikařením. Muži hledající naplnění a dobrý život se nechtějí zaobírat výše uvedeným. Chtějí si naplnit své potřeby a vezmou za své cokoliv, co jim s tím může pomoci. A to bez ohledu na to, že by tím mohli slepě převzít a dál šířit pochybné ideologické přesvědčení.

Red Pill jim takovou pomoc nabízí a to v době, která je nejistá. Nabízí jim vše, o čem se minimálně domnívají, že potřebují. To zpravidla zahrnuje rady ohledně navazování vztahů se ženami, budování respektu a schopnostmi si umět naplňovat svoje sexuální potřeby. V tomto učení nacházejí muži nový smysl a účel, což je podporováno i prací s ideály tradiční maskulinity, které staví na obrazu silného a úspěšné muže.

Celkově však popularizace a nekritické přijímání Red Pill obsahu přináší nové problémy a staré zachovává. Namátkou třeba generalizace vztažená na jednotlivá pohlaví a posilování jejich stereotypů. Ty mají být v podání Red Pillu v podstatě normou, jenž je definována naší neměnným naturelem.

V lékárně to nehledej

Kde se s Red Pillem můžu setkat? Red Pill obsah je sdílen v prostředí internetu a to především pak v online komunitách, které se zabývají mužským seberozvojem. Nijak se příliš neliší od jiného online obsahu, který je tvořen lidovou formou. Jde o neodborné publikace, které zpracovávají témata zabývající se například tím, jak být přitažlivým hodnotným mužem a to ve všech oblastech života. To zahrnuje mimo jiného i návody na to, jak úspěšně svádět ženy. Nezřídkakdy se v diskuzích objevují různé analýzy chování žen a jejich charakteristik. Typický je pak i výrazový styl a slovník, který se v těchto vláknem nebo materiálech objevuje.

Manosférismus

Manosféra, pojem, který je dnes spojován s misogynními aktivitami a sexismem, spíš než se snahou vysvobodit muže ze spáru předsudků spojených s jejich pohlavím. Zabrouzdáme-li přitom trochu do historie vzniknu Manosféry, zjistíme, že za ní stojí aktivismus v ničem se příliš nelíšící od feminismu. Manosféra se zrodila z potřeby mužů vymanit se ze zaběhnutých společenských stereotypů, nároků a očekávání. Jejím myslem bylo zbořit zakořeněné obrazy o správném muži a jeho jasně předepsaných rolích. Primární cíl byl tedy maskulinismus jako smysluplný protipól vyvažující jednostranný tlak feminismu

Nabízí se tedy otázka, co se touto původní myšlenkou stalo, že je dnes Manosféra místem, kde se stále sdružují muži snažící se bránit svá práva, ale namísto rozvolňování striktních definic jinak proměnlivého vnímání genderu, je tu patrná tendence ten historický obraz bránit. A nejde jen o konzervativní přístupy, ale i veškeré negativní projevy, které se s tou konkrétní a danou podobou mužství pojí. I nadále je tu mužům nabízena svoboda, možná lépe řečeno vysvobození, pokud tedy budou ochotni přijmout neúprosnou pravdu a přijmou Red Pill.

Alfa jako vůdce skupiny

Mýtus alfabetismu

Téma mužnosti je pro muže obzvláště citlivé, neboť se často dotýká samotného jádra jejich sebevědomí. Red Pill vychází ze základního dělení mužů na Alfy a Bety. Touto zjednodušenou kategorizací řeší otázku mužství, potažmo definici pravého muže, který slouží jako vzor, jemuž by se měl muž co nejvíce přiblížit. Muži se tímto rozdělením ocitají v jedné množině dvou krajních variant. Buď je muž vítěz, nebo poražený. Tato binární perspektiva, kde existuje jen vůdce nebo následovatel, dobrý nebo špatný, mění vnímání hodnoty jedince v rámci hierarchie. Pokud neovládáš vrchol hierarchie, pak se můžeš považovat za bezvýznamného.

V Red Pill obsahu se s tímto dělením setkáš velmi často, i když nezřídkakdy je pojem Alfa nahrazován přitažlivěji znějícím výrazem muž s vysokou hodnotou (High Value Man). Kromě kategorizace slouží zároveň tyto pojmy i jako prodejní vějička. Obraz muže, který má hojnost žen, je nezávislý, bohatý a úspěšný, účinně brnká na struny prožívané nedostatečnosti, těch kteří věří, že je to ta věc, která jim v životě chybí k naplnění.

Není všechno zlato, co se třpytí

Alfa/Beta dělení není jediná věc, která v Red Pillu vzbuzuje určité pochybnosti. Jsou tu i další na to navázané konstrukty, které jsou značně kontroverzní. Například koncepty týkající se dominance a rozhodování, kdy by měl být muž tím, kdo privilegovaně rozhoduje o klíčových aspektech vztahu. Red Pill přistupuje k partnerství jako k instituci a něčemu, co by mělo být řízeno. Nabízí k tomu i pofiderní nástroje jako je například metoda Soft Next. Mezi další problémové oblasti patří:

 • generalizace mužů a žen
 • prohlubování zažitých stereotypů
 • přehlížení vlivu vývojové psychologie na vztahovost člověka
 • odhlížení od nevyřešených vnitřních obsahů osobnosti
 • odjímání sociálního aspektu člověka
 • budování pokřiveného obrazu žen
 • racionalizace

Takže je Red Pill něco, co by se mělo potřít? Ne. Jak bylo uvedeno dříve, Red Pill pouze reflektuje současný stav věcí a je důsledkem určitých příčin. Ty je potřeba identifikovat a začít se jimi zaobírat. V první řadě by bylo dobré otevřeně a bez předsudků mluvit o problémech, které se toho dotýkají. Tomu bohužel nepomáhá negativní obraz a slabé povědomí širší veřejnosti o tom, co Red Pill, potažmo Manosféra vůbec je. I to je důvod vzniku tohoto textu.

Jen pro malou představu uveďme jeden komentář diskutující na instagramovém profilu zabývajícím se potíráním sexismu v ČR, který nedávno publikoval příspěvek na téma Red Pillu: ,, I kdyby byli muži utlačováni společností a zákonem, je to patriarchální společnost, takže pravidla, která si oni vytvořili. Jako například schéma, že „muži nepláčou atd.“ [1] Tento komentář dobře vystihuje jednak nepochopení důvodů vzniku Manosféry, jakkoliv dnes může obsahovat extrémní názory, nebo toxickou maskulinitu. Také to poukazuje na absenci jakékoliv snahy pochopit, co muži v každodenních situacích prožívají a proč tyto jejich potřeby vznikají.

Takže tu máme na jedné straně odsuzující pohledy širší veřejnosti, která se v tom neorientuje a na straně druhé ty, kteří tento odsouzeníhodný obraz živí a vlastně jim to tak i vyhovuje, jelikož z toho profitují.

Red Pill závislost, Red Pill rage (vztek)

Pozitivní změna jako princip budování závislosti

Navzdory možnému dojmu, že je Red Pill obsah jen semeništěm otrávených plodů, najdeme v něm i ta dobrá k zakousnutí. Ostatně je to právě ta směs dobrých rad, pravd a polopravd, která tvoří tu návykovou směs. Mezi ta pozitivní poselství Red Pillu patří:

 • porozumění procesu lidských námluv
 • orientace na dobrou životosprávu a pohyb
 • upozornění na škodlivost levného dopaminu
 • důraz na přebírání osobní zodpovědnosti
 • apel na vyvinutí aktivního úsilí vedoucího ke změně

Jsou to často právě ty pozitivní změny, které stojí za mechanismem, který muže uvrhá do Red Pill mlhy a pozdější závislosti. Ilustrativní scénář může být následující. Muž hledá řešení na svoje problémy v online prostoru. Tímto defakto vstupuje do Manosféry, kde se poprvé setkává s Red Pill obsahem. Zde může muž poprvé zažít jakýsi pocit přijetí. Sdílí své zážitky s ostatními, kteří mají podobné zkušenosti a tím se mu potvrzuje jeho pohled na svět, na vztahy a ženy. Tyto osobní prožitky jsou často zabarveny frustrací formovanou špatnou životní zkušeností. Ať už jde neúspěchy při navazování vztahů se ženami, dramatickou otřesující zkušeností (např. rozvod nebo nevěra), či zásadními problémy v jiných oblastech. Mezi běžné symptomy patří:

 • pocity marnosti
 • pocit nepochopení
 • zhrzení
 • ztráta důvěry
 • zmatek
 • vztek

Společným jmenovatelem je pak nějakým způsobem narušená sebeláska a sebevědomí. Následné reakce jsou pak v základě dvojího druhu. První variantou je upuštění emocí směrem ven, kdy dochází k posílení role oběti a obviňování okolí. Míra zhrzení může být tak veliká, že dojde k zahořknutí (Black Pill).

Druhou variantou je obrácení se směrem k sobě, dovnitř. To může vést k příjmutí zodpovědnosti za svůj život následované aktivní prací na změnách. Načerpáním a aplikací základních seberozvojových informací týkajících se zlepšení fyzičky, mindsetu, ale také třeba vztahové dynamiky, může mít za následek prudký nárůst zlepšení kvality života. Tím se daný muž utvrdí v platnosti Red Pillu a začne ho studovat více do hloubky.

Tady opět dochází na pomyslné rozcestí. V nabraném novém směru si může začít uvědomovat příčiny svých nezdarů, které ležely pod povrchem. Proniká skrz svoje témata ke své podstatě a dochází k integraci. Nově nabytá perspektiva mu umožňuje oddělit to platné od ideologických Red Pill fantazií. V tomto případě je Red Pill jen přestupní stanicí, na které muž nabral nový směr a pochopil, že vztahovost formují i naše přesvědčení a Manosféru opouští.

V opačném případě začne bez hlubší introspekce přejímat generalizovaná tvrzení. Postupně vyhledává víc a víc obsahu, který mu dál potvrzuje jeho prožívání, často ovlivněné právě nějakým nevyřešeným vnitřním obsahem. Red Pill může posilovat už tak nabotnalého vnitřního kritika, pod jehož diktátem chlap sice maká, ale nadále v něm zůstává procit dluhu a jeho hlavní motivací je jeho umoření v budoucnu: ,,Neodepisuje ti proto, že tě pokládá za někoho, kdo je pod její úroveň… Nenech se ale kvůli tomu přemoci frustrací, radši negativní energii přeměň v palivo a začni na sobě makat. Samozřejmě pro své vlastní štěstí a ne kvůli ženám. Až se po nějaké době náhodně potkáte někde na ulici, dotyčná si uvědomí, že to nebylo tvoje prohra, ale její… Najednou už to nebude ona, kdo si vybírá, ale ty.“ [2]

Přemýšlej, to za tebe nikdo neudělá

Na závěr bych chtěl apelovat na všechny chlapy, kteří Red Pill obsah konzumují. Nebuďte jím zaslepení a nebojte se podívat hluboko do sebe. Někde tam se ukrývá ta pravda. Pravda o vás a o tom, proč se necítíte naplnění. Možná se necíte úspěšní a to nejen ve vztazích se ženami, ale i v čemkoliv o čem opakovaně přemýšlíte a sníte. Možná se cítíte oddělení, protože to, co prožíváte uvnitř sebe, vám přijde neslučitelné s tím, co se děje ve světě okolo vás. Možná se tážete sama sebe, zda-li jste dobrým člověkem, když vás osud neustále trestá, když to jediné, co chcete je jen žít a mít klid. Možná…

Docílit hlubokých vnitřních změn, není jednoduché. Je to dlouhodobý celoživotní proces, který nelze obejít zkratkami a nelze ho překlenout konstrukcemi. Je potřeba čelit svým stínům, bolestem z prožívaných nedostatečností, které tyto démony živí. Nabírají různých podob, tak jako my jsme různí. Všichni s nimi svádíme boj v jedinečné krajině naší duše. Nikdo je neuvidí tak, jak je vidíte jen vy ve vašem prožívání a proto jen vy máte tu moc je porazit.

Mějte se na pozoru před těmi, kteří vám nabízí jednoduchá řešení, aniž by vás dobře znali. Buďte obezřetní k těm, kteří vám potvrzují vaše prožívání a přitom vystupují v roli autorit, které vám možná chyběli. Síla a nezávislost nespočívá v konečné jistotě. Tvrdost bez laskavosti je křehká.

Dokonáno jest!

Celý podcast na Spotify: Red Pill Explained: Cesta k pochopení mužského pohledu.
Blog Markéty:
www.m-nema.cz

Použité zdroje

[1] BEATSEXISMCZ (2024). The Red Pill. In: https://www.instagram.com, 2024-02-08 [online; cit. 2024-02-08]. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/C3Gb6C6MB2k/
[2] ANDROVERSMUS (2024). Co dělat, když tě vyghostila. In: https://www.instagram.com, 2024-02-28 [online; cit. 2024-02-28]. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/C35DMBpLzD_/
[3] NĚMÁ Markéta (2021). Red pill, obdoba moderního feminismu pro muže. In: https://www.m-nema.cz/, 2021-08-10 [online; cit. 2021-08-10]. Dostupné z: https://www.m-nema.cz/2021/10/08/red-pill-obdoba-moderniho-feminismu-pro-muze/

Co ti Red Pill dal a vzal? Napiš mi: info@mindtuber.cz

Související příspěvky

Obrazové materiály použity z https://unsplash.com

Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
7 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jana

výborný rozhovor, víc takových rozhovorů 🙂

Jana

Myslím, že byste měli dál tvořit podcastový obsah a brzy na hero.hero a nebo forendors. :-), tedy udělat tématické rozhovory dle již v blogu zpracovaných témat. Mimochodem jsem si poslechla i podcast u Markety na jejím blogu o FWB a prostě top vysvětlení, shrnuto do 20 min všechny „stohy“ webovek o tématu FWB.

Jana

Určitě si doposlechnu, asi jsem si nezobrazila všechno. Apropo co říkáš na zatknuti A. Tatea? Jeho zaryti fanoušci na jeho kritiku reaguji slovy:“a jakou barvu ma tvoje bugatti“? A to je ten stereotyp,nejsi bohatý,tak nekritizuj. To mě na nem přijde nejvíc toxik, že se chová jako pokrytecka prostitutka ,obchoduje se zoufalství mužů a pase naivní mladé holky..Je to úplně stejnáe jako,když nejbohatší lidi v 19.st byly staré ku*vy,protože zbohatly na poskytování ubytka jiným prostitutkam,neboť v době zlaté horečky nebyly na divokém zapade moc žen,zato hrozně moc zlatokopu..A že by ty bohaté ženy udělaly něco pro zrovnopravneni žen a zlepšení jejich situace..,fakt ne a to samé je kecka tate s jeho bugatti. A ja říkám,nevypadas jako Cavill,tak ti na celé bugatti sejrim🤣.celej tvůj vozový park za něj a jeho kolo😀,slizoune Tatee

Jana

To jsem neviděla.Někdy si Sibiřana pustím jako kulisu, ale jednou měl fakt přiblbý kec a nebo názor. Za ten konkretní výblitek bych ho profackovala. Řekl, že by i muž měl rozhodnout, zda žena má jít na potrat a nebo ne, že by o tom neměla rozhodovat jenom žena,ale i muž a když nechce být otcem,tak má jít žena na potrat. On sám vykřikoval, že nechce děti. Jasně úplně v pohodě, ať nechce a nemá děti, ale v tom případě, ať si najde stejně smýšlející partnerku (nechce rozhodně děti a když změní názor, tak mu to včas ohlásí), nebo ať si nechá udělat vasektomii. Kdyby po 50+ změnil názor, může si nechat dát před zákrokem zmrazit sperma, dokonce i po vasektomii jde pomoci injekční stříkačky vytahnout sperma, takže není to až tak nevratný proces), nebo ať používá ochranu, ať umí si dávat pozor bez ohledu na to, zda mu žena odkýve, zda bere antibaby nebo ne. Byl to názor nechuťáka, každá trochu rozumná holka, i ta co děti nechce,by se měla na takového vydlábnout, to je nedostatek maskulinity i alfství (viz ta vlčí smečka). Pořád si myslím, že je to tělo ženy,kde plod bude růst a jen ona může rozhodnout o svém těle. Brr

Jo přesně, tak na bugatti si člověk může vydělat taky prodejem drog, zbraní, dětskou prostitucí, vůbec nelegální činností. Ospravedlňuje to člověka k něčemu, že má bugatti, neměl by být i tak před zákon roven s ostatními nemajiteli bugatti? Třeba nemajitelé bugatti právě respektují svobodu jiných a nenutí někoho k prostituci nebo nanabízejí drogy. Vlastnit bugatti je možná nějaká známka bohatství, ale je to jen zase další krám, na který si člověk časem zvykne a neví, co s roupama by chtěl dál.. a může cítit vyhoření i tak. Je to jako s tabulkou čokolády s každým soustem mezní užitek ze sladkosti klesá a zvyšuje se toxicita cukru. Einstein řekl:“Nesnaž se být úspěšný, snaž se být člověkem, který má hodnotu“. Pro mě člověk, který okrádá důvěřivce a pase holky je obyčejný podvodník a pasák , žádná barva bugatti na tom nic moc nezmění, respektive díky šedočerným výnosným kšeftům není asi zas tak těžké vlastnit bugatti, ale vysoký risk nese vysoké riziko, že skončíš v base. A v krimu je ti krásně rudé bugatti v tvé garáži k ničemu. Je rozdíl vymyslet microsoft, vytvořit amazon a tím pádem vlastnit všechnu paletu bugatti, bentley, lamborghini, ferrari..Vlastně chlapi nemotivuje, protože prostě podle mě je úplně ok mít „bugatti“ v rozumných investicích např. do zařízení, které dokáže odsávat oxid uhličitý a ne se strachovat o předražený krám. A každý prostě nebude mít předraženou káru, naopak to může vyvolat frustraci, že tedy chlap, který nemá lifestyle Tatea, je ubožák..Nevím, jak přesně sledování marketingu tohodle guru může pomoci chlapům reálně zbohatnout, zvýšit úspěch u žen. … Stejně tak jak může pomoci holkám se přijmout, když o bodypozitivity mluví krásná influencerka,která se prezentuje na sítích přes filtry a upravená videa.