Struktura manosféry – cesta mužů po spolknutí červené pilulky

Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil. Platón


Co je to Manosféra, jsem stručně shrnul v jednom z předchozích příspěvků. Během brázdění internetových vod a při snaze získat informace týkajících se manosféry jako takové, jsem často narážel na spoustu nesrovnalostí. A vůbec kromě divně znějícího počeštěného ekvivalentu mužosféra je prostředí českého internetu na toto společenské téma poměrně skoupé.

V podstatě by se dal obsah a zdroje pojednávající o Manosféře rozdělit na dva tábory. Jeden Manosféru démonizuje a hází všechny její příznivce do jednoho pytle a nedělá v nich žádný rozdíl. Děje se tak zpravidla skrz neodborné články publikované na populárních webech. Často jde o zpracování těch nejkontroverznějších témat, které mají radikalizační říz, jenž je zpravidla podpořen ještě ostřejším clickbaitovým nadpisem. Jde o zaručený recept na přilákání čtenářů, kteří pak plní diskuzi odsuzujícími floskulemi.

Druhý tábor se pak organizuje z Manosféry samotné a jde o hlasy znějící z různých mužských seberozvojových skupin. Buď jde o PUA (Pickup Artists) a Red Pill kouče, nebo různé facilitátory a mentory zaměřující se na mužské sebevzdělávání. Tedy na popularitě rostoucí mužské kruhy, nebo jiné programy na rozvoj maskulinity spadající do konceptu přístupu a chování moderního muže. Ty se naopak často zásadním otázkám a problémům vyhýbají, přestože sami v tomto prostředí aktivně operují a pohybují se v něm. Na samotném okraji pak trochu stojí incelové, kteří se sdružují na fórech, nebo v uzavřených skupinách na sociálních sítích.

Prolínání dogmat

Uspořádání společenství a názorů v něm nebývá celistvé. Stejně tak je nutné pohlížet i na Manosféru, jakož to zastřešující pojem. Nelze mezi ní a jiné fenomény vkládat rovnítko, jako se tomu děje u výše zmíněných tendenčních článků. To akorát pokřivuje názor veřejnosti a odvrací tvář od problémů, které se s aktuálním děním na poli hledání mužské identity pojí.

Stručně řečeno, incel nerovná se automaticky masový vrah. Stejně jako se Manosféra nerovná hnutí podporujícímu nenávist k ženám, byť mohou být takové skupiny její součástí. Diverzifikace napříč Manosférou je patrná a mnohdy se muži názorově neshodnou ani v rámci své vlastní bubliny. Ty se navíc navzájem prolínají a muži se mezi těmito názorově blízkými subkulturami přesouvají. Často tak může dojít i k radikální proměně, protože na jeden a tentýž myšlenkový směr lze nazírat zcela jiným způsobem, vycházíme-li z jiného fundamentu.

Schéma struktury manosféry a prolínání různých názorových skupin v manosféře. Pickup artists, incelové, Red Pill, Black Pill, MGTOW
Schéma struktury Manosféry a prolínání různých názorových skupin v ní.

Red Pill a Pickup Artists

Red Pill a Pickup Artists jsou pojmy, které se často vzájemně zaměňují, protože v kontextu manosféry a mužského seberozvoje k sobě mají nejblíže. Zatímco Red Pill se zaměřuje na celkové pochopení vztahové dynamiky mezi muži a ženami, takzvaní pickupeři se snaží zlepšit své schopnosti v oblasti získávání žen na základě těchto pouček. Znamená to tedy, že každý muž, který studuje Red Pill nemusí být zároveň pickuperem, který se aktivně věnuje svádění žen.

Tyto pojmy jsou spojovány s kontroverzní a často se k nim váže kritika. Red Pill komunita má být sexistická a má podporovat patriarchální myšlenky, zatímco Pickup Artists jsou kritizováni za manipulaci a využívání žen. Na tomto místě je nutné si položit otázku. Jsou všichni muži, kteří se věnují studiu Red Pillu sexističtí manipulátoři? Samozřejmě, že ne. K Red Pillu vedou různé cesty a tak velmi záleží na tom s jakou zkušeností muž přichází. Jaký má přehled a do jaké míry je mentálně vyzrálý, aby se s nově nabytými zjištěními nějak popasoval. To vše rozhoduje o tom, jaký vliv na něj bude mít pozření červené pilulky a jak se nadále bude vyvíjet i jeho cesta manosférou. Typickými cestami, které muže do manosféry přivedou, patří:

 • opakovaný neúspěch při seznamování se s ženami
 • selhání ve vztazích
 • traumatizace z rozchodu/rozvodu
 • hledání smyslu života
 • seberozvoj zaměřený na muže
Manosféra - Red Pill, Black Pill, Purple Pill, Blue Pill

Průvodním jevem konzumace Red Pillu je série AHA momentů, kdy muž začne pátrat ve své minulosti. Začne vzpomínat na všechna ta odmítnutí a neúspěchy, nevydařené vztahy a to, co je doprovázelo. Všechno to najednou sedí a dává smysl. A to je ta počáteční past!

Konfirmační zkreslení a Red Pill maximalismus

V okamžiku prozření začíná chlap konzumovat více a více Red Pill obsahu a pod jeho vlivem mění své dosavadní názory. Na muže ztracené, zraněné, zhrzené nebo zklamané láskou to může mít fatální dopad. Tito muži mají tendenci Red Pill myšlenkám zcela propadnout, zvlášť když jim pomohou změnit jejich vlastní život k lepšímu. A to je další past v tomto procesu.

Red Pill skutečně přináší vědomosti, které spolu se sebereflexí pomáhájí mužům se vymanit z okovů (ne)výchovy a společenských očekávání. Dokáže mít pozitivní vliv na budování chlapského sebevědomí a integrity. Dokáže tak částečně nahradit to, co se vlivem krize mužství ztratilo. Red Pill tak může napomoci mužům v dozrávání a zbavit je nezdravých návyků a nastavení mysli, jako je například syndrom hodného kluka. Má to však jedno velké a podstatné ale. Muž musí mít nejdříve vyřešeny svá vlastní traumata a vnitřní konflikty. Musí být opatrný a musí si počínat nadmíru obezřetně, protože už jen ze své podstaty je Red Pill komunita plná misinterpretací.

Problémem je, když se z Red Pill myšlenek stává přesvědčení a dogma, ve kterém se muži zacyklí.

Postupem času už své názory totiž muž nemění, ale začíná je nekriticky přejímat. V komunitě se ve svých názorech dále utvrzuje a ignoruje nesrovnalosti a jakoukoliv kritiku. Tyto muže označuju jako Red Pill maximalisty. V konečném důsledku se tak pro ně Red Pill stává jakousi mantrou, životním stylem. Svou mentalitu zformovanou Red Pill ideami přenáší do všech oblastí života. Zatímco v oblasti seznamování tento přístup funguje dobře, v oblasti vztahů se už začínají projevovat jeho nedostatky (viz Jak Red Pill ovlivňuje partnerské soužití). Právě v tuto chvíli se dle mého názoru Red Pill stává potenciálně nebezpečnou ideologií a muž se ocitá v bludném kruhu, ze kterého mu pomůže vystoupit až další pád a následná katarze.

Jde o dlouhodobé setrvávání v utkvělých představách, přičemž se může zacyklit v různých smyčkách. Ať už jde o balení žen, kdy si buduje harém, ale nedokáže vytvořit a udržet intimní vztah, nebo uvízne v kole nekonečného seberozvojového růstu a nikam se reálně neposune. Muž může v tomto stavu potlačovat sám sebe, své autentické vnímání svých potřeb a jejich naplňování, protože to chce dělat správně, jak mu idea velí. Setkat se tak můžeme až s absurdním chováním viz třeba následující dotaz.

,,Máš nějaký fígl jak oddělit city a sex? Já to neumím, chci do postele primárně ty káči, co mě chytnou za srdce. To mě opět staví do nevýhodné pozice. Chápu chce to praxi, začátečnická chyba.“

MGTOW - Men Going Their Own Way - komunita mužů jdoucí si svou vlastní cestou.

MGTOW – Men Going Their Own Way

Komunita mužů jdoucí si svou vlastní cestou zaujímají specifický životní postoj, ve kterém prosazuje separaci mužů od žen. Podle této komunity má být společnost infikována feminismem a jeho propagandou. To se projevuje množstvím dvojitých standardů, které jdou proti mužskému pohlaví. V základním popisu tak jde o antifeministické uskupení, které je silně spojené s misogynií.

Vnitřní struktura je však opět členitější. K MGTOW se hlásí i muži, kteří nenávist k ženám nechovají. Pouze je jen nezajímají partnerské vztahy se ženami a soustředí se na svou životní vizi. Dokonce se ženami interreagují, ale zpravidla jen v rámci naplňování si sexuálních potřeb například v podobě otevřených vztahů. V této množine mohou být i muži s nízkým libidem, či asexuální jedinci.

Incelové

Výraz incel je zkratkou pro spojení dvou anglických slov involuntary celibate, což v překladu znamená nedobrovolný celibát. Jak už název napovídá tato subkultura je soustředěna kolem nemožnosti uspokojovat svoje sexuální potřeby. Příčinou je opakované odmítání ze strany žen. Tito muži tak nejsou schopni navázat intimní vztah, což v dlouhodobém měřítku může vést k vysoké míře frustrace, která může přerůst až k nenávisti. Nenávist může být zaměřena, jak proti ženám. Ty jsou osočovány z toho, že preferují úspěšné a krásné muže. Stejně tak může být nenávist vedena proti těmto sexuálně úspěšným můžum.

Je potřeba si uvědomit, že mezi incely se řadí i početná skupina mužů, kteří nemají sexuální zážitky a pouze tak splňují vstupní podmínku. Může jít o jinak zdravé muže, kteří nemají potřebné sociální dovednosti, aby dokázaly ženu svést. Za touto skutečnosti obvykle stojí:

 • chybějící mužské vzory
 • následování romantických představ týkajících se vztahů
 • neznalost vztahové dynamiky
 • nízké sebevědomí a sebehodnocení
 • špatný vztah ke své sexualitě

Ve znaze změnit tento stav si tato skupina mužů vyhledává informace týkající se svádění žen. To je může přivést až k Red Pill ideologii, kdy dojde k jejich procitnutí viz o předešlá kapitola.

Black Pill a nebezpečná zahořklost

Nedojde-li u muže ke změně směrem k lepšímu a dále i s nově nabytým věděním selhává, může dojít k prohloubení jeho frustrace a začne se cítit být podveden. Postupně zcela rezignuje a v hlubokém zklamání začne trpět záští a pocitem méněcenosti. Takovýto muži vnímají intimitu (sex/vztah) jako základní potřebu, na které jim plyne přirozené právo a oni jsou oběti systému a špatného zacházení žen. Hlavním viníkem této situace se tak tedy stávají všechny ženy, které mají nepřiměřené nároky a chovají se oportunisticky. Takto rezignovaní jedinci se označují jako Black Pilled. V širším pohledu jde tedy krom sexuálního uspokojení i o uspokojování potřeb sociálních. Absence vztahů a tedy určité vzájemnosti a intimity vede v dlouhodobém měřítku k nevyhnutelnému úpadku.

Komunita incelů patří mezi ty nejvýraznější a ve veřejném prostoru je nejznámější, protože je spojována s destruktivním chováním jejich nejradikálnějších členů. Mnoho z útočníků, kteří stojí za masovými vraždami se k tomuto uskupení hlásilo, nebo s ní bylo nějakým způsobem spojováno. Jejich akt byl často projevem msty vykonané na společnosti.

Black Pill a incelové.

Tudy cesta (ne)vede?

Jak z toho ven? To je možná nešťastně položená otázka. Otázka spíš zní, jak k tomu správně přistupovat?

Během studia této problematiky jsem došel k závěru, že vliv manosféry bude sílit a až na pár výjimek se dotkne většiny mužů. Minimálně těch, kteří se chtějí někam posouvat. V podstatě je jen otázkou času, kdy se muž zabývající se rozvojem svých schopností, dostane do nějaké oblasti vlivu manosféry. Nedělej si iluze, že se to týká pouze mladých kluků. K Red Pillu se tímto způsobem dostávají i chlapi po čtyřicítce. Někteří se poučí a někam postoupí a jiní uvíznou. K tomu, abys nespadnul do nastražených pastí, můžeš učinit některé preventivní kroky:

 • Podrobuj své názory náležité kritice.
 • Klaď sám sobě otázky:
  • Vychází moje postoje opravdu z mého vlastního přesvědčení?
  • Mám dobrý vztah k sobě samému?
  • Čím byl utvářen můj vztah k ženám a není poznamenán negativními zkušenostmi?
  • Není můj přístup formován cizí motivací?
  • Nenahlížím na celou problematiku pouze skrz mužskou perspektivu?
 • Vzdělávej se i v dalších oblastech, které se týkají chování lidí, ať už jednotlivců, skupin nebo párů.
  • Oblasti jako je například sociologie a antropologie.
  • Sociální a vývojová psychologie a psychologie osobnosti.
 • Neignoruj a nepřehlížej názory žen a jejich pohled.
  • Nahlížej do seberozvojové oblasti určeného pro ženy a snaž se vidět souvislosti.

Dokonáno jest!

Jaký je tvůj příběh, kdy jsi objevil Red Pill? Napiš mi: info@mindtuber.cz

Související příspěvky

Obrazové materiály použity z https://unsplash.com

Sdílej:
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments